Försäkringsvillkor

För- och efterköpsinformation – imove bilförsäkring
Det här är en kortfattad information om imove bilförsäkring. I denna information, som du enligt lag har rätt att få i samband med köp av försäkring, beskriver vi försäkringens innehåll och vilka val du kan göra för att få en försäkring som passar dina behov. Du får också en beskrivning av de viktigaste undantagen och begränsningarna som finns i försäkringen, samt vilka krav som ställs på vad du som försäkringstagare måste göra för att undvika att en skada inträffar. Vi rekommenderar att du läser igenom och sparar denna förköpsinformation.

För att få fullständig information om försäkringens omfattning, undantag och begränsningar etc. rekommenderar vi att du tar del av de fullständiga villkoren. Vid skada är det alltid de fullständiga villkoren och ditt försäkringsbrev som ligger till grund för skaderegleringen. Ansvarig för skaderegleringen är Gjensidige Försäkring.

Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller i de länder som omfattas av det så kallade Gröna kort-avtalet och vid transport mellan dessa länder.
Trafikförsäkringen gäller under vissa förutsättningar i hela världen enligt Trafikskadelagen.

Egendom som inte omfattas av försäkringen

Exempel på egendom som inte omfattas
• mobiltelefon, kamera och surfplatta
• radarvarnare, laserstörare och liknande tillbehör

Viktiga undantag och begränsningar i försäkringsskyddet
För vissa skadehändelser finns begränsningar när det gäller den högsta ersättning som betalas ut vid skada. Vissa begränsningar anges i denna information, övriga framgår av försäkringsbrev och villkor.

En del försäkringsmoment innehåller undantag som försäkringen inte gäller för. I försäkringsvillkoren hittar du dessa under rubriken ”Försäkringen gäller inte för”.
De viktigaste anger vi också här.

Försäkringen gäller inte
• för fordon där leasingtagaren använder fordonet i näringsverksamhet, såsom i t ex taxi- eller budbilsverksamhet, bildelning eller uthyrning. Försäkringen gäller endast då leasingtagaren använder fordonet för privat bruk.
• om fordonet varit utomlands i mer än 182 dagar i sträck när skadan inträffar (exklusive trafikförsäkringen).

Aktsamhetskrav och andra åligganden
I försäkringsvillkoret finns beskrivet hur du ska ta hand om det för- säkrade fordonet och vilka aktsamhetskrav som du ska följa för att minska risken för skada.


Om du inte följt aktsamhetskraven och
andra åligganden

Har du inte följt aktsamhetskraven eller andra åligganden kan er- sättningen vid skada minskas eller helt utebli. Ersättningen mins- kas som regel med 25 %, dock med minst 1 000 kr. Vissa aktsam- hetskrav/åligganden anges här nedan. I de fullständiga försäkringsvillkoren kan du ta del av samtliga aktsamhetskrav/ åligganden och hur ersättningen påverkas om du inte följer dessa.

Allmänna aktsamhetskrav och andra åligganden
Du ska se till att
• alltid försöka förhindra och begränsa skada som inträffar
• fordonet inte körs av förare som gör sig skyldig till rattfylleri
• fordonet inte körs av förare som saknar det körkort som krävs
• fordonet inte används om det har körförbud
• fordonet inte används under tävlingsliknande former, street
race, volter eller liknande

Självrisk
Självrisken är den del av skadekostnaden som du själv får stå för vid varje skadetillfälle. Självrisken är, om inte annat anges i försäk- ringsbrevet, vid
• trafikskada; 4 000 kr
• stöld, räddning, brand och allrisk; 4 000 kr
• glasskada; 4 000 kr. Vid reparation av glasskada, istället för byte av ruta, är självrisken 0 kr (gäller vid högst tre tillfällen
per försäkringsår).
• maskinskada; 4 000 kr
• rättsskydd; 4 000 kr
• krisförsäkring; ingen självrisk

Två specifika punkter för företag (ej privatpersoner)
1. Försäkringen gäller för vissa moment med en extra självrisk av 2000 kr om föraren var under 24 år när skadan hände (s.k. ungdomssjälvrisk).
2. En extra trafiksjälvrisk gäller vid kollision med luftfarkost eller delar till sådana på flygplats eller liknande plats där luftfarkoster står uppställda. Självrisken är 30 prisbasbelopp per skada.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen ersätter personskador och skada på andra personers egendom som uppstår till följd av trafik med ditt fordon.

Försäkringen gäller inte för skada
• som uppstått vid tävling, träning, uppvisning eller liknande
inom inhägnat område.

Halvförsäkring
Utöver innehållet i trafikförsäkringen ingår också följande

Stöldförsäkring

Försäkringen gäller för skada genom • stöld eller stöldförsök
Försäkringen gäller inte för
• stöld orsakad av någon inom det egna hushållet
• stöldskada genom olovligt brukande
Aktsamhetskrav
• När bilen lämnas ska den låsas med godkänt stöldskydd.
• Nyckel ska förvaras på ett säkert sätt och inte i direkt
anslutning till fordonet.
• Avmonterad fordonsdel eller tillbehör ska vara inlåst i utrymme
som endast disponeras av dig.
• Tillbehör som förvaras i fordonet ska vara inlåst i detta.

Om aktsamhetskraven inte följts

Om aktsamhetskraven vid stöldskada inte har följts så minskas ersättningen som regel med
• 6 500 kr vid stöld av fordonet om stöldskyddet inte var
aktiverat
• 10 % av skadekostnaden, lägst 6 500 kr, vid stöld av fordonet
om nyckeln till fordonet inte förvarats aktsamt
• 50 % av skadekostnaden vid stöld av tillbehör i fordonet om
fordonet lämnats olåst
• 50 % av skadekostnaden vid stöld av avmonterad fordonsdel
om den inte förvarats i utrymme som endast disponeras av dig

Räddningsförsäkring

Om fordonet stulits, skadats, råkat ut för driftstopp eller om föraren drabbats av olycksfall, akut sjukdom eller avlider ersätter försäkringen
• skäliga kostnader för transport av fordonet till verkstad eller
hemort i Sverige.
• skäliga resekostnader för förare och passagerare till hemort i
Sverige.
Försäkringen gäller inte för skada
• till följd av brist på drivmedel.

Glasskada

Försäkringen gäller för skada då
• vind-, sido- eller bakruta spräckts eller krossats.
Försäkringen gäller inte för skada
• som skett när fordonet kolliderar, välter eller kör av vägen
(vagnskada)
• skada genom skadegörelse (vagnskada).

Brandskada

Försäkringen gäller för skada
• till följd av brand, blixtnedslag och explosion
• på elektriska kablar genom kortslutning och följdskador på
elektriska komponenter.
Försäkringen gäller inte för skada genom
• explosion i motor, avgassystem, däck eller slangar
• trafikolycka till följd av brand, blixtnedslag, explosion.

Maskinskada
Försäkringen ersätter plötslig och oförutsedd skada eller fel på vissa komponenter, t ex motor, startmotor, styrelektronik.
Försäkringen gäller inte för
• fordon som är äldre än 10 år eller som körts mer än
12 000 mil
• skada eller fel då fordonet har trimmats
• skada eller fel på grund av köld, väta, fukt, korrosion
• skada eller fel som är vagnskada.
Försäkringen omfattar inte skada eller fabrikationsfel som leverantör eller annan ansvarar för enligt lag, garanti eller liknande.
Aktsamhetskrav
• Tillverkarens anvisningar beträffande service, drivmedel och
skötsel m m ska följas och service, reparation etc. ska vara fackmannamässigt utförd.

Rättsskydd

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga ombuds- och rätte- gångskostnader för vissa tvister och brottmål kopplat till det för- säkrade fordonet.
Försäkringen gäller inte för tvist
• med delägare av bilen eller med någon som du är eller har
varit gift, registrerad partner eller sambo med
• avseende fordran på grund av utlåning, uthyrning av bilen eller
tvist i samband med yrkesutövning etc.
Försäkringen gäller inte för brottmål där du misstänks eller åtalas för
• avsiktliga eller grovt vårdslösa gärningar
• rattfylleri, olovlig körning eller hastighetsöverträdelser.

Allrisk

Försäkringen gäller för
• plötslig och oförutsedd skada på inredning i bilens
bagageutrymme eller kupé (ej sufflett eller hardtop).
Ersättning lämnas med högst 50 000 kr.
• stöld eller förlust av bilnyckel/bilnyckelkort som innehåller
elektronisk startspärrfunktion. Ersättning lämnas för kostnader för återställande, med högst 5 000 kr och vid högst ett skadetillfälle under avtalsperioden.
• sanering av tank vid feltankning. Ersättning lämnas med högst 10 000 kr.
Försäkringen gäller inte för
• fordon som är äldre än 15 år
• skada orsakad av slitage eller vanvård
• skada orsakad av djur eller insekter
• låsbyte i samband med stöld eller förlust av bilnyckel/
bilnyckelkort
Aktsamhetskrav
• Stöld eller förlust av bilnyckel/bilnyckelkort ska polisanmälas.
Ovan aktsamhetskrav måste vara uppfyllt för att ersättning ska lämnas.

Krisförsäkring
Ersättning lämnas för kristerapi av legitimerad psykolog i Sverige för förare och passagerare som råkar ut för trafikolycka eller rån.

Självriskreducering vagnskadegaranti

Försäkringen reducerar vagnskadegarantisjälvrisken till 4 000 kr.

Återlämningsförsäkring

Försäkringen gäller för de skador som upptäcks när bilen återlämnas efter leasingperiodens slut, dock för max tre skador. Självrisken är 4 000 kr.
Försäkringen gäller inte för
• skada i kupé eller bagageutrymme
• maskinskada
• glasskada
• rengöring
• hyrbilskostnad

Övrig information
Information om försäkringsgivaren
Försäkringsgivare är Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial, org nr 516407-0384.
Postadress: Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial, Box 3031, 103 61 Stockholm.
Besöksadress: Karlavägen 108 B, plan 5, 115 26 Stockholm.
Telefon: 0771-326 326 E-post: info@gjensidige.se www.gjensidige.se

Skador
Telefon 010-4839174
E-post: skador@gjensidige.se
Skada anmäler du enklast på www.gjensidige.se

Skadejour och vid skada utomlands

Vid akut skada efter kontorstid, på helger eller vid skada utomlands, kontakta vår skadejour på telefon 0771-614 614.

Grönt kort – när du ska resa utanför Norden

Det gröna kortet är ett bevis på att du har en gällande trafikförsäkring. Vissa länder kräver att du har ett Grönt kort med dig. Beställ ditt Gröna kort i god tid hos Gjensidige på telefon 0771-326 326 eller på www.gjensidige.se.
Ta även med fordonets registreringsbevis när du reser utanför Norden.

Anmäla skada

Skada ska anmälas till Gjensidige Försäkring utan dröjsmål. Skadeanmälan gör du enklast genom att gå in på Gjensidiges hemsida www.gjensidige.se
För att vi ska kunna hjälpa dig så effektivt som möjligt ska du sända in de underlag som vi behöver för att kunna behandla din skadeanmälan, t ex polisanmälan och specificerat ersättningskrav.