Sekretesspolicy

Personuppgiftspolicy

Giltiga från och med den 2 juli 2021 och tillsvidare.

Senast uppdaterad: 2 juli 2021

Nedan följer sekretessvillkoren (”Personuppgiftspolicy”) under vilka Avtal träffats mellan imove  AB (”imove”, ”vi”, ”oss” och ”vår”), med adress Arenavägen 29, 121 77 Johanneshov, och avtalsslutande privatperson (”Användaren”, ”du”, ”dig” och ”dina”) för bilprenumerationstjänsten imove (”prenumerationen”).

1. Inledning

Vi värdesätter, respekterar och värnar om att skydda våra kunders integritet. Därför är vi angelägna om att vara transparenta med hur vi behandlar de personuppgifter som vi måste samla in för att kunna tillhandahålla imove bilprenumerationstjänst till dig som kund. Denna Personuppgiftspolicy beskriver b.la. hur imove behandlar dina personuppgifter, för vilka ändamål vi behandlar dem, med vem vi delar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har i förhållande till dina personuppgifter. imove kommer alltid att behandla dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning om personuppgifter. Vi rekommenderar dig att noga läsa igenom Personuppgiftspolicyn och försäkra dig om att du förstår innehållet.

2. Personuppgiftsansvarig

imove  AB, org. nr 559276-2701 ansvarar för behandling av dina personuppgifter enligt vad som anges i denna Personuppgiftspolicy. Om du har frågor eller önskemål angående vår behandling av din personliga information kan du kontakta oss via e-post hej@imove.se eller via chatten på vår hemsida www.imove.se (http://www.schysst.se/).

I de fall vi tillhandahåller tredje parts tjänster eller produkter, dvs. som inte utvecklas eller hanteras av imove, ansvarar den tredje parten för all användning av personuppgifter (se avsnitt 11). Vi rekommenderar därför att du noga tar del av och förstår den tredje partens användarvillkor och sekretesspolicy.

3. Användning av personuppgiftsbiträde

Vi ingår personuppgiftsbiträdesavtal med alla företag som behandlar personuppgifter på vårt uppdrag. Våra personuppgiftsbiträden kan inte behandla dina personuppgifter på annat sätt än det som avtalas med oss, och som beskrivs i den här Personuppgiftspolicyn.

4. Personuppgiftsbehandlingar

imove behandlar endast personlig information som är relevant och nödvändig för ändamålet med behandlingen, t.ex. kunna utvärdera din användning av vår tjänst och/eller att skicka marknadsföring till dig. Informationen vi behandlar inkluderar kontaktinformation (t.ex. namn, adress, e-post, telefonnummer) och information som du har gett oss i samband med förfrågningar och eventuella undersökningar. Vi behandlar personuppgifter på det sätt och för de ändamål som redogörs enligt nedan.

För varje ändamål måste vi basera vår behandling på en rättslig grund. En rättslig grund kan t.ex. vara (i) ditt samtycke till den specifika behandlingen, (ii) att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal där du är avtalspart, eller (iii) genom intresseavvägning där vi har ett berättigat intresse som väger tyngre än ditt intresse av att dina personuppgifter inte ska behandlas. Nedan framgår den rättsliga grund som vi baserar vår behandling på för respektive ändamål samt under hur lång tid vi kommer att behålla dina personuppgifter. Om det förekommer automatiserat beslutsfattande (inbegripet profilering) för något ändamål kommer även information om detta att anges i samband med att behandlingen av dina personuppgifter beskrivs i avsnitten 4.1-4.13 och/eller i avsnitt 13.

4.1 Administrera och hantera ditt användarkonto

Behandlingar

 • Skapa och administrera ditt användarkonto för imove bilprenumerationstjänst
 • Skapa inloggningsfunktion och verifiera dig vid inloggning
 • Säkerställa identitet och ålder
 • Kreditupplysning för att säkerställa din betalningsförmåga
 • Hantering av dina kundval (t.ex. profil och inställningar)

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Personnummer
 • Körkortsinnehav och körkortsinformation (giltighet, körkortsnummer, utgångsdatum och uppgift om huruvida körkortet anmälts som stulet)
 • Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag
 • Användaruppgifter för ditt användarkonto (kundnummer, användarnamn)
 • Kontaktuppgifter (e-postadress, mobilnummer, adress)
 • Foto

Rättslig grund: Fullgörande av Avtal. Behandlingen krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt det Avtal som vi ingått med dig avseende imove bilprenumerationstjänst.

Lagringsperiod: Till dess att ditt användarkonto avslutats.

4.2 Identitets- och körkortskontroll

Behandlingar

 • Identitets- och körkortskontroll

Kategorier av personuppgifter

 • Personnummer
 • Körkortets utgångsdatum
 • Kopia av körkort
 • Passuppgifter

Rättslig grund:Rättslig förpliktelse. Vi är enligt lag skyldiga att kontrollera att du har ett giltigt körkort. Identitets- och körkortskontroll sker genom slagning mot det svenska vägtrafikregistret och i samband med leverans/upphämtning av bil kommer vi även be att få se ditt körkort och fotografera det.

Lagringsperiod: Till dess att användarkonto avslutas.

4.3 Hantera bokning och fordon som prenumereras

Behandlingar

 • Leverans (inklusive avisering och kontakter rörande leveransen)
 • Hantering av betalning (inklusive analys av möjliga betallösningar vilket kan innefatta kontroll av betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar)
 • Kontroll av fordonets mätarställningar före och efter användning
 • Hantering av reklamations- och garantiärenden
 • Kontroll av påförd trängselskatt, broavgift eller andra infrastrukturavgifter under prenumerationsperioden
 • Kontroll av efterlevnad och verkställande av Avtalet
 • Återhämtning av fordon

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Personnummer
 • Körkortsinnehav
 • Kontaktuppgifter (e-postadress, mobilnummer, adress)
 • Användarkontouppgifter
 • Betalningsinformation (kortnummer, fakturaadress, transaktionsbelopp)
 • Betalningshistorik och kreditupplysning
 • Rabattinformation (rabattkod, kampanjkod)
 • prenumerationsinformation (vilket fordon som du prenumererar på, inom vilket geografiskt område fordonet får användas, tid och plats för leverans/upphämtning och återlämning)
 • GPS-position

Rättslig grund: Fullgörande av Avtal. Behandlingen krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt Avtalet avseende bokning- och fordonshantering.

Lagringsperiod: Under Avtalets giltighetstid och 6 månader därefter för att kunna hantera eventuella reklamationsärenden samt under den tid som är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

4.4 Hantera kundtjänstärenden

Behandling

 • Identifiering
 • Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundtjänst (via chatt, e-post, telefon eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier)
 • Utredningar av och support vid klagomål och reklamationer som är kopplade till användandet av imove bilprenumeration, t.ex. när vi hjälper dig att lösa ett problem som uppstått i samband att du prenumererar på ett fordon utav oss

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter (e-postadress, mobilnummer, adress)
 • Uppgifter som lämnas av dig under kundtjänstärendet

Rättslig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera reklamationer och kundtjänstärenden.

Lagringsperiod: Till dess att kundtjänstärendet avslutats samt under den tid som är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

4.5 Hantera kundtjänstärenden och vägassistans under bokning

Behandlingar

 • Lokalisering av fordon vid incident eller annat kundtjänstärende

Kategorier av personuppgifter

 • GPS-position

Rättslig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundtjänstärenden.

Lagringsperiod: Till dess att kundtjänstärendet avslutats samt under den tid som är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

4.6 Fullgöra rättsliga förpliktelser

Behandlingar

 • Bokföring av ekonomiska transaktioner
 • Nödvändig hantering för uppfyllande av rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen)

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress och e-postadress)
 • Betalningshistorik
 • Betalningsformation
 • Din korrespondens med oss

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse. Behandlingen krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig prenumerationen.

Lagringsperiod: Under Avtalets giltighetstid och 7 år därefter för bokföring och i övrigt den lagringstid som krävs enligt lag.

4.7 Utredning av skador på och förlust av fordon

Behandlingar

 • Upprättande av skadeanmälan till försäkringsbolag
 • Kommunikation med dig för inhämtande av information om händelseförlopp
 • Utredning av hur skada uppkommit på fordon

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Personnummer
 • Körkortsinnehav
 • Kopia av körkort
 • Kontaktuppgifter (e-postadress, mobilnummer, adress)
 • Uppgifter om bokningen
 • Uppgifter som lämnas av dig under utredningsärendet, såsom uppgifter genererade av din användning av fordonet
 • Skadenummer
 • GPS-position

Rättslig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att utreda skador på fordon.

Lagringsperiod: Uppgifterna kommer att behandlas till dess att utredning av uppkommen skada är avslutad samt under den tid som är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

4.8 Marknadsföring av imove bilprenumeration och relaterade/liknande tjänster

Behandlingar

 • Skapa riktade erbjudanden och rabatter och inspirationsutskick avseende våra tjänster, inklusive förfrågningar om att delta i framtida tester, studier och pilotprojekt
 • Analysera den information som vi samlar in för ändamålet att kategorisera dig i en passande målgrupp som ligger till grund för riktade erbjudanden och rabatter samt övrig anpassad kommunikation

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. e-post och adress)
 • IP-adress

Rättslig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att tillhandhålla våra tjänster och att du tar del av erbjudanden.

Lagringsperiod: Under Avtalets giltighetstid och 2 år efter avslutat avtalsförhållande.

4.9 Genomförande av användarundersökningar

Behandlingar

 • Ta fram och analysera resultat från undersökningar i form av formulär och intervjuer
 • Sammanställa statistik av användandet av imove bilprenumerationstjänst

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (e-postadress)
 • Ålder
 • Adress
 • Bokningshistorik
 • De svar du lämnar

Rättslig grund: Samtycke. Du har lämnat sitt samtycke till att dina personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.

Lagringsperiod: Uppgifterna kommer att behandlas under 2 år efter att undersökningen genomfördes.

4.10 Säkerställa att prenumererade fordon används inom avtalat geografiskt område

Behandlingar

 • Kontrollera var fordonet befinner sig om det inte återlämnats i tid eller om det körs utanför avtalat geografiskt område

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (e-postadress, mobilnummer, adress)
 • GPS-position

Rättslig grund: Fullgörande av Avtal. Behandlingen krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt Avtalet avseende användning av fordonet.

Lagringsperiod: Under Avtalets giltighetstid samt under den tid som är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

4.11 Utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster

Behandlingar

 • Anpassning av våra tjänster för att bli mer användarvänliga (t.ex. ändra användargränssnittet för att förenkla informationsflödet eller för att lyfta fram funktioner som ofta används av kunder i våra digitala kanaler)
 • Framtagande av underlag för att utveckla och förbättra vår fordonspark, upphämtnings- och återlämningsställen etc.
 • Framtagande av underlag för att förbättra IT-system i syfte att generellt höja säkerheten för våra användare
 • Analysera de uppgifter vi samlar in för ändamålet. Baserat på de uppgifter vi samlar in (t.ex. ålder och kön) sorteras du in i en kundgrupp (s.k. kundsegment) för vilket analyser sedan görs på en aggregerad nivå, utan någon koppling till dig som individ. Insikterna från analysen ligger till grund för förbättring av våra tjänster

Kategorier av personuppgifter

 • Ålder
 • Kön
 • Bostadsområde
 • Korrespondens och feedback avseende våra tjänster
 • Köp- och användargenererad data (t.ex. klick- och besökshistorik)
 • Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, operativsystem, skärmupplösning och plattform). Information om hur du har interagerat med oss, dvs. hur du har använt tjänsten, inloggningsmetod, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur du når och lämnar tjänsten etc.
 • Bokningshistorik
 • Fordonsdata

Rättslig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt samt ditt och andra våra användares berättigade intresse av att våra tjänster utvärderas, utvecklas och förbättras.

Lagringsperiod: Under Avtalets giltighetstid. Analyser görs dock endast på aggregerad nivå baserad på anonymiserade uppgifter.

4.12 Hantera förfrågningar från polis och andra myndigheter

Behandlingar

 • Tillhandahålla information avseende användningen av våra fordon till polis och andra myndigheter efter förfrågningar, t.ex. i samband med utredning av brott eller överträdelser av lagar eller regler, inklusive trafikregler (t.ex. fortkörning)

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter (e-postadress, mobilnummer, adress)
 • Tidpunkt och tidsperiod för användning av fordon
 • Betalningshistorik
 • GPS-position
 • IP-adress

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse. Behandlingen krävs i situationer när vi har en laglig skyldighet att lämna uppgifter till myndigheter för att de ska kunna fullfölja sitt arbete.

Lagringsperiod: Under Avtalets giltighetstid samt därefter under sådan tid som är nödvändig för att kunna efterleva rättslig förpliktelse eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

4.12 Verkställa Avtalet och upptäcka samt förhindra missbruk av imove bilprenumeration

Behandlingar

 • Lagra information avseende brott mot Avtalet

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Personnummer
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Information om avtalsbrott och överträdelser

Rättslig grund: Fullgörande av Avtal. Behandlingen krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt Avtalet och förhindra missbruk av vår bilprenumerationstjänst.

Lagringsperiod: Under Avtalets giltighetstid och 2 år efter avslutat avtalsförhållande.

5. Samtycke

Vi inhämtar ditt samtycke för de ändamål som framgår i denna Personuppgiftspolicy. Vi kommer inte genomföra någon behandling av dina personuppgifter för sådana ändamål utan att du först har lämnat ditt frivilliga samtycke. Det är frivilligt att samtycka och du kan alltid dra tillbaka ditt samtycke, t.ex. genom att kontakta oss enligt avsnitt 15 nedan.

6. Inhämtning av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter som är inhämtade direkt från dig och från tredje part, inklusive men inte begränsat till följande källor.

6.1 Online

Vi inhämtar personuppgifter från följande källor online:

 • Vår hemsida
 • Fordonsintegrerad teknik, utrustningsteknik eller via telematik
 • Våra officiella sociala nätverkssidor
 • Din enhets webbläsare
 • Tredje parts sociala nätverk

6.2 Offline

Vi inhämtar personuppgifter från följande källor offline:

 • Samtal till eller från vår kundtjänst, vägassistans eller kundkontakt
 • I samband med en bokning (inklusive övergiven eller avbruten bokning)
 • När du registrerar ditt användarkonto
 • Transaktioner du genomför med oss inklusive alternativ du väljer, avgifter som uppstår och eventuella incidenter eller olyckor som kan inträffa
 • Kravhanteringsföretag (antingen intressebolag eller tredje part)

6.3 Andra källor

Vi inhämtar även personuppgifter från följande källor:

 • Företag inom vår grupp
 • Kreditupplysningsföretag och banker
 • Försäkringsbolag
 • Offentliga register, vägtrafikregistret

7. Vad händer om du inte tillhandahåller oss dina personuppgifter?

En del av de personuppgifter som du tillhandahåller oss är nödvändiga för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden enligt det Avtal som du ingår med oss. Om du väljer att inte lämna vissa personuppgifter kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas neka dig användarkonto och att prenumerera på fordon via imove. Vilka uppgifter som är obligatoriska att tillhandahålla oss för att du ska kunna använda våra tjänster kommer att framgå i samband med att vi frågar dig om dem.

8. Med vem delar vi dina personuppgifter?

För att fullgöra ändamålen som är angivna i denna Personuppgiftspolicy, kan vi komma att dela dina personuppgifter med mottagare, och av vissa skäl, enligt nedan. Din personliga information kommer inte att delas eller avslöjas om det inte är anses nödvändigt.

 • Företag inom gruppen: Vi kan komma att dela dina personuppgifter med anställda och företag inom vår grupp. Om vi delar dina personuppgifter med dessa kommer vi se till att uppgifterna fortsättningsvis behandlas i enlighet med denna Personuppgiftspolicy.
 • Företag du använder: Vi kan komma att dela dina personuppgifter med företag du använder i samband med ditt prenumeration, inklusive din betalkortsleverantör och andra företag som behandlar dina avgifter.
 • Skyddande och juridiska skäl: Vi får använda, dela och avslöja dina personuppgifter av juridiska skäl som vi anser vara nödvändiga eller lämpliga, inklusive för att:
  • följa tillämpliga lagar och legala processer;
  • behandla, hantera eller på annat sätt svara på skadeståndsanspråk, inkluderande kropps- eller egendomsskada;
  • återhämta våra fordon eller kräva in eventuella betalkrav, t.ex. inkassobyråer;
  • svara på förfrågningar från offentliga organ och myndigheter;
  • verkställa våra villkor;
  • skydda våra, dina eller andras rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom;
  • skydda vår verksamhet; samt
  • göra det möjligt för oss att utöva tillgängliga påföljder eller begränsa de skador som vi kan åsamkas.
 • Räddningstjänst, brottsbekämpande myndigheter etc.: Vi kan komma att dela dina personuppgifter med räddningstjänst, polis, tillhandahållare av vägassistenstjänster etc. för att sådana parter ska kunna tillhandahålla sina tjänster och utföra sina uppdrag.
 • Under-/ och tjänsteleverantörer: Vi kan komma att använda andra företag såsom under-/ och tjänsteleverantörer för att agera på uppdrag av oss och hjälpa oss i vår verksamhet och utföra tjänster åt oss. Detta kan t.ex. innefatta drift av hemsidor eller databaser, att utföra dataanalys och genomföra undersökningar. Vi kommer sträva efter att leverantörerna har lämpliga säkerhetsstandarder för att skydda dina personuppgifter, och att de personuppgifter vi tillhandahåller till dem enbart används för de ändamål vi anger.
 • Samarbetspartners inom marknadsföring: Vi kan komma att dela dina personuppgifter med samarbetspartners inom marknadsföring för att kunna genomföra marknadsföringskampanjer tillsammans med dessa partners.
 • Företagsaffärer: Vi kan komma att dela dina personuppgifter till tredje part (såsom potentiella köpare och säljare) i samband med eventuell eller faktisk omorganisation, sammanslagning, försäljning, joint venture, överlåtelse, överföring eller annan disposition av hela eller någon del av vår verksamhet, tillgångar eller aktier (inklusive i samband med konkurs eller liknande).
 • Domstolar och motparter: Vi kan komma att dela dina personuppgifter med domstol och motparter för att försvara, göra gällande och fastställa rättsliga anspråk (eller om vi är föremål för ett konkursmål).
 • Försäkringsbolag: Vi kommer att dela dina personuppgifter med försäkringsbolag i syfte att utreda och reglera olycks-/ och skadeärenden gällande våra fordon i samband med ditt nyttjande av imove bilprenumerationstjänst.

9. Kommer vi att överföra dina personuppgifter utanför EU/EES?

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till länder utanför EU/EES, men inte utan rättslig grund. Om EU-kommissionen inte har beslutat att ett land som dina personuppgifter överförs till har en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter kommer vi att införa lämpliga säkerhetsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas på ett tillräckligt sätt, oavsett vilket land de överförs till. Dessa säkerhetsåtgärder kan avse säkerställandet att mottagaren (i) är i ett land som har adekvat skyddsnivå eller (ii) ingår EU-kommissionens standardavtal.

10. Säkerhet

10.1 Säkerhetsåtgärder

Informationen lagras på olika platser och molntjänster. Vi använder lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att (a) skydda personuppgifter mot förlust, stöld, obehörig användning, avslöjande eller modifiering, och (b) säkerställa integriteten i dina personuppgifter. För att hjälpa oss att skydda din integritet bör du hemlighålla alla användarnamn och lösenord, kundnummer eller andra identifierare eller uppgifter som du kanske har ställt in eller tillhandahållits i samband med ditt deltagande i eller användning av våra produkter, tjänster, eller hemsidor.

10.2 Överföringar

Det finns alltid risker förenat med all typ av överföring (såsom förlust, felaktighet, avlyssning och missbruk av data som överförs) vilket beror på att de olika sätten att överföra data skiljer sig från varandra (t.ex. post, telefonsamtal, textmeddelanden, fax och överföringar via Internet eller trådlösa nätverk). Vi försöker hitta en balans mellan säkerheten för din data och din bekvämlighet. Som ett resultat kan vi ibland använda en kommunikationsmetod som är mindre säker än ett mindre bekvämt alternativ. Vi kan t.ex. skicka ett e-postmeddelande eller ett textmeddelande i okrypterad form (dvs. genast läsbar) eftersom många av våra kunder inte kan komma åt krypterad (dvs. kodad) e-post eller meddelanden. Det innebär att vårt meddelande, om det är felaktigt eller avlyssnat, kan läsas lättare än krypterade meddelanden. Sådana meddelanden kan innehålla personuppgifter. Därför rekommenderar vi dig att inte inkludera konfidentiell information, t.ex. ditt kontokortsnummer eller lösenord för kontot, i något e-postmeddelande eller text som du skickar till oss eller på ett inlägg som du gör på en allmänt tillgänglig plattform på en tredje parts sociala medier.

Om du har anledning att tro att något användarkonto hos oss inte längre är säkert, ska du omedelbart kontakta oss.

10.3 Tillgång

Vi begränsar tillgången till dina personuppgifter till våra anställda och leverantörer som behöver använda informationen för att behandla den för vår räkning, och som av bindande kontrakt är skyldiga att hålla dina personuppgifter säkra och konfidentiella. Vi försöker välja alternativ för behandlingstjänster som på bästa sätt skyddar dina personuppgifters integritet gentemot tredje part.

11 Tredje parts tjänster och applikationer

När du använder våra fordon kan du komma att få tillgång till applikationer och tjänster kopplade till fordonet men tillhandahållna av tredje part, vilka t.ex. kan kräva överföring av platsdata och annan fordonsdata till sådan tredje part. Varken vi eller några andra företag i gruppen ansvarar för användningen av personuppgifter i applikationer eller tjänster från tredje part och vi rekommenderar att du noggrant granskar användarvillkor och tillhörande sekretesspolicy för alla sådana applikationer eller tjänster innan du använder dem. Vi rekommenderar också att du söker efter vilka val du kan göra och vilken kontroll du kan ha i relation till din integritet i tredje parts applikationer efter nedladdning.

12 Cookies

Vi använder cookies för att kunna samla in (anonym) information om hur du använder och interagerar med vår hemsida. Sådan information hjälper oss att möjliggöra bättre funktionalitet samt förbättra och utveckla hemsidan och dess tjänster, såsom vår chatbot. Vi använder även cookies i syfte att förbättra vår marknadsföring genom att visa relevanta annonser baserat på dina intressen och aktiviteter. Data som vi behandlar inkluderar användargenererad data (t.ex. klick- och besökshistorik), IP-adress (anonymiserad), cookie ID, land/region där du bor, tekniska data för den enhet du använder (t.ex. språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon), annan information om hur du har interagerat med oss (t.ex. vilka tjänster som användes, inloggningsmetod, var och hur länge olika sidor besöktes) eller chatthistorik. Se avsnitt 4.11.

13 Automatiserat beslutsfattande inbegripet profilering

Vi använder oss i vissa fall av automatiserat beslutsfattande. Det kan t.ex. vara ett automatiserat avslag på en bokning via internet. Användande av automatiserat beslutsfattande innebär att du inte har möjlighet att boka vissa fordon baserat på din ålder eller något fordon baserat på din kreditvärdighet som du tillhandahållit eller vi inhämtat elektroniskt utan personlig kontakt. Denna information är relevant för att vi gjort en riskbedömning innebärande att det inte är kommersiellt önskvärt att låta personer under en viss ålder eller med låg kreditvärdighet prenumerera på vissa imovefordon.

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om beslutet kan ha rättsliga följder för dig eller i betydande grad påverkar dig på annat sätt. Vi har dock rätt att använda oss av automatiserat beslutsfattande om det är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan dig och oss eller om du har gett ditt samtycke till behandlingen. Du har rätt till personlig kontakt med oss vilket betyder att du kan kontakta oss genom kontaktuppgifterna i punkt 14 för att uttrycka din åsikt och bestrida beslutet.

14. Vilka rättigheter har du?

Nedan följer en sammanfattning av dina rättigheter. Det kostar dig inget att utöva dessa rättigheter och du kan utöva dem genom att kontakta oss på hej@imove.se eller via de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 15. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor angående dina rättigheter.

Vänligen notera att vi alltid kommer att göra en bedömning av en begäran om att utöva en rättighet för att avgöra om begäran är befogad. Alla rättigheter som anges nedan är inte absoluta och undantag kan göras gällande.

Utöver de rättigheter som anges nedan, har du alltid rätt att ge in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se) avseende vår behandling av dina personuppgifter. Vi hoppas dock att imove kan lösa eventuella problem som du har med vår behandling av din personliga information.

 • Rätt till tillgång. Du har rätt att få en kopia av dina personuppgifter som vi behandlar och även att få kompletterande information avseende vår behandling av dina personuppgifter. Läs mer om denna rättighet i artikel 15 i GDPR.
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att få dina personuppgifter rättade och/eller kompletterade om de är inaktuella, felaktiga och/eller ofullständiga. Läs mer om denna rättighet i artikel 16 i GDPR.
 • Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål om:
  • personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in för eller på annat sätt behandlades;
  • du återkallar ditt samtycke till behandlingen och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen;
  • du gör en befogad invändning mot behandlingen av dina personuppgifter;
  • personuppgifterna har behandlats olagligt; eller
  • radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.Rätten till radering förutsätter att villkoren i lagen är uppfyllda, jfr artikel 17 i GDPR, och att imove inte har någon annan rättslig grund för behandlingen.
 • Rätt till begränsning av behandling. Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter om:
  • riktigheten av personuppgifterna är under utredning;
  • behandlingen är olaglig eller inte längre nödvändig för ändamålen med behandlingen men du motsätter dig radering av personuppgifter och begär istället begränsning av behandlingen;
  • vi behöver inte längre personuppgifterna men du behöver personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk; eller
  • du har invänt mot behandlingen av dina personuppgifter och sådan invändning är under utredning.Läs mer om denna rättighet i artikel 18 i GDPR.
 • Rätt till dataportabilitet. Under vissa omständigheter har du rätt att motta de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit oss. Om behandlingen baseras på ditt samtycke (artikel 6.1(a) GDPR) eller ett avtal (artikel 6.1(b) GDPR) och personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt att begära dataportabilitet, i vilket fall du har rätt att ta del av dina personuppgifter på ett vanligt förekommande och maskinläsbart format. Läs mer om denna rättighet i artikel 20 i GDPR.
 • Rätt att göra invändningar. Du har en generell rätt att, när som helst, invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som baseras på vårt berättigade intresse. Om du invänder måste vi visa att vi har tvingande berättigat skäl för sådan behandling eller att vi behöver personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Du har även rätt att invända mot automatiserat beslutsfattande (inbegripet profilering) under vissa förutsättningar. Du har vidare rätt att när som helst invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som sker för direktmarknadsföringsändamål. Om du gör detta kommer vi inte att fortsätta att behandla dina personuppgifter för sådana ändamål. Läs mer om denna rättighet i artikel 21 i GDPR.

15. Hur kan du kontakta oss?

Du kan komma i kontakt med oss via chatten på vår hemsida www.imove.se (http://www.schysst.se/) eller på följande sätt:

imove AB

Arenavägen 29

121 77 Johanneshov

hej@imove.se​

16. Uppdateringar och ändringar av Personuppgiftspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att när som helst uppdatera denna Personuppgiftspolicy. Om vi ​​gör ändringar av stor betydelse meddelar vi dig om dessa ändringar på vår hemsida eller via e-post. Vid väsentliga ändringar anger vi även datum för sådan uppdatering högst upp i Personuppgiftspolicyn. Vi rekommenderar dig att regelbundet gå igenom Personuppgiftspolicyn för att säkerställa att du alltid har tillgång till den senast uppdaterade informationen avseende behandling av dina personuppgifter.