Sekretesspolicy

Senast uppdaterad: 26/1-2021

Denna sekretesspolicy ger dig information om imoves behandling av dina personuppgifter, inklusive vilka personuppgifter imove behandlar om dig, syftet med behandlingen, grunden för behandlingen och vilka rättigheter du har.

Följande villkor ska ha detta innehåll i sekretesspolicyn:

• Personlig information: all information som kan kopplas till en fysisk person. Bearbetning: varje operation som utförs med personuppgifter.

• Grund för behandling: Rättslig grund som legitimerar imoves behandling av dina personuppgifter. imove kommer alltid att behandla dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning om personuppgifter, inklusive förordning 2016/679 / EU ("GDPR") från och med ikraftträdandedatumet. imove ansvarar för behandlingen som omfattas av denna sekretesspolicy. Om du har frågor eller önskemål angående vår behandling av din personliga information kan du skicka ett e-postmeddelande till hej@imove.se.

1. Syfte med imoves behandling och kategorier av information som behandlas imove behandlar endast personlig information som är relevant och nödvändig i samband med att utvärdera ditt deltagande och eventuellt erbjuda dig en plats i pilotprojektet och / eller att skicka dig marknadsföring. Informationen vi behandlar inkluderar kontaktinformation (till exempel namn, adress, e-post, telefonnummer) och information som du har gett oss i samband med förfrågningar och eventuella undersökningar.

2. Varifrån får vi den personliga informationen? Kontaktinformation erhålls när du anger informationen på www.imove.no. Vi kommer också att kunna få information om dig genom din kontakt med en av våra anställda. Detsamma gäller personlig information som du lämnar i samband med eventuella undersökningar du deltar i.

3. Behandlingsgrund för imoves behandling av dina personuppgifter I enlighet med artikel 6.1 bi GDPR behandlar imove dina personuppgifter eftersom det är nödvändigt för att uppfylla vårt avtal med dig. För bearbetning som utförs för att skicka dig marknadsföring, inklusive nyhetsbrev, är vår behandlingsbas ditt samtycke till sådan behandling, i enlighet med GDPR artikel 6, första stycket, bokstav a. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på mailen hej@imove.se. Om du återkallar ditt samtycke påverkar detta inte lagligheten av imoves behandling innan samtycket drogs tillbaka. I vissa fall kommer imove enligt lag eller offentlig myndighet att behöva behandla dina personuppgifter för andra ändamål. I sådana fall är behandlingen nödvändig för att uppfylla en laglig skyldighet som åligger imove, i enlighet med artikel 6.1 ci GDPR.

4. Dela och avslöja din personliga information: Om inte annat överenskommits har imove rätt att dela informationen med anställda inom imove eller andra företag i imove-gruppen så långt det är nödvändigt. imoves anställda omfattas av sekretess om din personliga information. imove kommer inte att avslöja eller dela information med tredje part utanför EU / EES utan rättslig grund, till exempel på grundval av ditt uttryckliga samtycke, beslut av Europeiska kommissionen om adekvat skydd eller bindande affärsregler som säkerställer din personliga information. Den personliga informationen kommer under alla omständigheter inte att delas eller avslöjas om det inte är nödvändigt för de ändamål som anges i denna deklaration. Underleverantörers behandling av dina personuppgifter regleras alltid i ett avtal och i enlighet med den vid varje tidpunkt gällande sekretesslagstiftningen.

5. Lagring av personuppgifter imove lagrar din personliga information så länge som är nödvändigt för imove för att uppnå de syften som nämns i punkt 1 i detta uttalande eller så länge det krävs av oss att uppfylla lagstadgade krav.

6. Dina rättigheter: Enligt personuppgiftslagen har du rätt att få tillgång till, korrigera, begränsa behandlingen och raderingen av dina personuppgifter. Om du vill utöva dina rättigheter kan du kontakta imove på mailen hej@imove.se. Rätten att få tillgång till din personliga information ger dig tillgång till informationen, inklusive de bearbetade kategorierna, mottagare av personlig information och syftet med informationen. Läs mer om denna rättighet och begränsningar i artikel 15 i GDPR. Rätten att korrigera din personliga information ger dig möjlighet att korrigera felaktig information om processer om dig. Läs mer om denna rättighet i artikel 16 i GDPR. Rätten att radera gäller endast i vissa fall, till exempel om imove olagligt har behandlat personuppgifterna eller du återkallar ditt samtycke. Rätten till radering förutsätter att villkoren i lagen är uppfyllda, jfr artikel 17 i GDPR, och att imove inte har någon annan rättslig grund för behandlingen. Du har också rätt att kräva begränsning av imove-behandlingen av dina personuppgifter, i enlighet med artikel 18 i GDPR. Dessutom har du rätt att ta emot personuppgifterna för att behandla processer elektroniskt om dig i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format (dataportabilitet). imove förhindrar inte överföringen av nämnda information till en annan registeransvarig. Rätten till dataportabilitet gäller endast om detta inte har en negativ inverkan på andras rättigheter och friheter. Läs mer om denna rättighet i artikel 20 i GDPR. Om du vill klaga på imoves behandling av dina personuppgifter kan du kontakta den svenska integritetsskyddsmyndigheten. Du kan läsa mer om detta här: https://www.imy.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/ (https://www.imy.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/). Vi hoppas dock att imove kan lösa eventuella problem som du har med vår behandling av din personliga information.

7. Uppdatera sekretesspolicyn: imove behöver ibland uppdatera denna sekretesspolicy. Om vi ​​gör ändringar av stor betydelse kommer vi att meddela dig om dessa ändringar via e-post, eller genom att informera om detta på vår webbplats imove.se. Vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar sekretesspolicyn så att du alltid har uppdaterad information om vilka personuppgifter vi behandlar, syftet med behandlingen och med vem vi delar informationen. Vi rapporterar alltid när sekretesspolicyn senast uppdaterades högst upp i sekretesspolicyn.