Villkor

Allmänna Villkor -Giltiga från 24/1-2022

1. ALLMÄNT OM TJÄNSTEN
imove AB (org. nr, 559276-2701) erbjuder en prenumerationstjänst till såväl privatpersoner som företag (båda refereras nedan till som "Kunden"). Det är en huvudsaklig brukare av fordonet oavsett privat eller företagskund. Kunden prenumererar på fordonet och använder detta för ett fast belopp per månad utan deposition. Prenumerationen har ingen bindningstid. Prenumerationen betalas i förskott med en månads intervall från det datum då bilen mottages (till exempel från 15 februari till 15 mars) och imove förbehåller sig rätten att justera prenumerationspriset med minst 30 dagars framförhållning. Alla ändringar i prenumerationen kommer att meddelas kunden per e-post.

OBS - Om kund behåller bilen högst i 2 månader så tillkommer en tvätt och städkostnad på 695kr vid återlämning. För kunder som behåller bilen i minst 3 månader så ingår tvätt och städ vid återlämning.

Fordonet kommer att märkas med mindre imove-logotyper under prenumerationsperioden. Trängselskatt ingår inte i prenumerationspriset utan faktureras till användaren varje månad med påslag av moms (25%).

Kunden är skyldig att betala andra driftskostnader relaterade till vanlig användning av fordonet, inklusive men inte begränsat till: bränsle, el, spolarvätska, vägtullar, parkering, regelbunden tvätt, böter, punktering, etc.

Följande tjänster ingår i imoves prenumeration:


Service och underhåll, däckskifte och däckhotell, försäkring.

Försäkring som tillhandahålls av Gjensidige Försäkring och inkluderar: trafikförsäkring, halvförsäkring + vagnskadegaranti (=helförsäkring), självriskreducering vagnskadegaranti och återlämningsförsäkring. Se villkor och förköpsinformation på imove.se

Däck, däckhotell och däckbyte med heminstallation som tillval.

Obegränsad körsträcka utan extra kostnad för privatpersoner och för företag.

Tillgång till fjällenbilen till ett förmånligt pris (se avsnitt 4.8)

Möjlighet att byta fordon

Kundtjänst 7 dagar i veckan

För fullständiga villkor för prenumerationsavtalet, se punkterna 2 - 12. Användaren godkänner dessa villkor för prenumerationen och formuleringen av avtalet genom elektroniskt samtycke vid beställning.

2. GODKÄNNANDE AV PRENUMERATIONSVILLKOREN

Prenumerationsvillkoren reglerar användarens nyttjande av prenumerationstjänsten. Genom att ingå ett avtal om imove-prenumeration accepterar kunden dessa prenumerationsvillkor och tillhörande sekretesspolicy och accepterar därmed att vara bundna av dessa under den tidsperiod som prenumerationen löper. imove förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i prenumerations-villkoren. Vid ändringar skickar imove ett meddelande till kunden via e-post. Uppdaterade prenumerationsvillkor kommer alltid att vara tillgängliga på imoves webbplats. Om ändringarna i villkoren medför en betydande förändring av imoves eller användarens rättigheter och / eller skyldigheter kommer ändringarna att göras tillgängliga 30 dagar innan de träder i kraft. Om kunden inte accepterar de nya villkoren måste prenumerationen avslutas. Om imove inte får skriftlig uppsägning (post,e-post,chatt), likställs detta med godkännande av de ändrade prenumerationsvillkoren. Om kunden fortsätter att använda tjänsten efter det att nya villkor träder i kraft, samtycker kunden till att vara bunden av de uppdaterade villkoren.

3. VILLKOR FÖR ATT TECKNA EN PRENUMERATION

Att ingå ett avtal om en imove-prenumeration är en liknande process för förertag som för privatpersoner och det är den huvudsakliga brukaren som genomgår bokningsstegen på imove.se. Brukaren måste vara över 18 år, ha en svensk bostadsadress, inneha ett giltigt svenskt körkort eller inneha ett giltigt körkort utfärdat av EU/EES-stat samt inneha svensk ID-handling. Privata kunder genomgår en kreditbedömning på individnivå och företag genomgår en kreditbedömning för företaget. Om företaget är nystartat (<2 år) så kommer även en kreditbedömning på individnivå att göras. I bokningsprocessens sista steg accepteras sekretess-, försäkrings- och prenumerationsvillkoren. Registrering av ett valfritt betalkort krävs också. Betalkortet används för betalning av alla tjänster i samband med prenumerationen. Om en annan betalningsform önskas tillkommer en administrationsavgift för detta. För privatpersoner är prenumerationen personlig och kan inte överföras till andra. För företag ska det finnas en huvudsaklig brukare som kan ändras om så företaget önskar. Observera att kreditbedömningen görs efter bokningenprocessens sista steg och att imove förbehåller sig rätten att annulera bokningen om kreditvärdigheten inte uppfyller kraven för att ingå en prenumeration. Kunden ansvarar för all aktivitet relaterad till hens prenumeration. Kunden ansvarar för att användarnamnet och lösenordet som är kopplat till imove-prenumerationen inte görs tillgängliga för andra. Om man misstänker att någon annan har tillgång till ett användarnamn och / eller lösenord är kunden skyldig att meddela imove detta omedelbart. Genom att ingå en prenumerationen förbinder sig kunden att ge korrekt och fullständig information och är ansvarig för att alltid hålla denna uppdaterad. Kontaktuppgifter kan uppdateras skriftligen på webbplatsen under användarens profilsida. imove har rätt att kommunicera med kunden via en registrerad e-postadress, chatt, telefonnummer och / eller postadress i enlighet med tillämplig lag. imove förbehåller sig rätten att avvisa ansökningar om prenumeration utan ytterligare motivering. imove har också rätt att göra en kreditupplysning av kunden via en tredje part innan ansökan om prenumeration övervägs.

4. TJÄNSTER SOM INGÅR I PRENUMERATIONEN

4.1 Leverans av fordon

Avtalsförhållandet gäller för pågående prenumerationer på det/de fordon som är aktiva på kundens "Min sida" under den period som prenumerationen är aktiv. När prenumerationen påbörjas och bilen hämtas ut kan detta göras på någon av imoves stationer eller beställas för hemleverans mot en kostnad (pristillägg och geografiska begränsningar gäller). I händelse av avslut av prenumerationen eller vid byte av bil kommer ett en ny prenumeration att tecknas och en överenskommelse för överlämning / byte av bil. Vid avslut av prenumeration eller vid byte av bil måste bilen returneras till imoves lokaler i Stockholm, om inte annat avtalats, alternativt hämtas på hemadress mot en kostnad (enligt gällande prislista). imove förpliktar sig att vid överenskommen tid och på överenskommen plats hålla fordonet tillgängligt för upphämtning/leverans. Fordonet ska vara i gott skick och levereras till kund med minst 50% laddning av batteriet. Detsamma gäller när användaren återlämnar fordonet.

4.2 Längden på prenumerationen och byte av fordon

Prenumerationen är giltig från det avtalade leveransdatumet och betalas i förskott 30 dagar i taget (månadsvis). Prenumerationen har ingen bindningstid och förnyas automatiskt samma datum varje månad, dvs. datum för upphämtning av bilen. Prenumerationen pågår tills dessa att en av parterna säger upp avtalet. Uppsägningen måste vara skriftlig (post, e-post, chatt) och bekräftas av imove. I händelse av uppsägning är prenumerationen giltig för den period som prenumerationen debiterats vilket sker på månadsbasis. Innan datumet då prenumerationen skulle förlängts ska parterna komma överens om återlämning av fordonet. Kostnader för leverans / hämtning läggs till i enlighet med gällande prislista. Se avsnitt 12. imove förbehåller sig rätten att säga upp prenumerationen med omedelbar verkan vid ett väsentligt brott mot prenumerationsvillkoren. Användaren kan byta ut fordonet mot ett annat genom att kontakta imove. Detta kan göras först efter en månad. Det månatliga prenumerationspriset efter byte av fordon kommer att justeras till det valda fordonet och gäller från och med den dag då ändringen är genomför. Bilbytet överenskommes mellan parterna och kostnader för leverans / hämtning läggs till i enlighet med gällande prislista. Om användaren inte dyker upp vid den överenskomna tiden debiteras eventuella merkostnader för detta.

4.3 Begränsning av körsträcka och användning utomlands

Prenumerationstjänsten har ingen begränsning av körsträcka (fria mil) för privatpersoner och för företag. Eftersom våra fordon endast är försäkrade för användning i Europa, Israel och Turkiet är det inte tillåtet att använda fordonet utanför dessa områden. Om fordonet ska användas utanför Skandinavien längre än 24 timmar måste användaren meddela imove i förväg. imove förbehåller sig rätten att begränsa användning utanför Skandinavien, om särskilda omständigheter föreligger. Vid användning utomlands tillkommer en administrationsavgift för all manuell hantering av vägtullar, parkeringsavgifter, fortkörningsböter eller andra avgifter som tas ut utomlands, relaterade till bilen att debiteras användaren.

4.4 Försäkringar

imove har alla fordon försäkrade genom Gjensidige Försäkring. Försäkringspremien täcks av det månatliga prenumerationsbeloppet. Kunden kan inte ingå något försäkringsavtal relaterade till fordonet med andra aktörer. För fullständiga villkor, se imoves försäkringsvillkor.

Följande försäkringsavtal har upprättats och ingår i prenumerationen (beskrivningarna beskriver vad som omfattas av försäkringsprodukten, oavsett vad som omfattas av själva tjänsten):

Halvförsäkring

Halvförsäkringen täcker skador på fordon i händelse av brand, stöld och räddning. Fasta tillbehör som är lagliga att ha i eller på fordonet täcks upp till 20 000 kronor. Mobiltelefon m.m täcks inte.

Halvförsäkringen kompletteras av vagnskadegaranti som finns på alla bilar. Detta innebär i praktiken att försäkringen motsvarar en helförsäkring.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkring täcker personskador och skador som föraren tillfogar andra eller deras egendom.

Återlämningsförsäkring

Återlämningsförsäkringen skyddar användaren mot stora kostnader som upptäcks i samband med att fordonet återlämnas efter prenumerationsperiodens slut, dock för max tre skador.
Självrisken är 4 000 kr.

Försäkringen gäller inte för
• skada i kupé eller bagageutrymme
• maskinskada
• glasskada
• rengöring
• hyrbilskostnad (vid reparation eller liknande)

Självrisker - Gjensidige Försäkring
Självrisken är 4 000 kr på alla moment utom vid glaslagning och på krisförsäkringen där det inte är någon självrisk.

Om både en trafik- och en vagnskadegarantiskada uppstår i samma händelse beräknas självrisken som för en skada. För ytterligare information om försäkringsvillkor, se imoves avtalsvillkor för försäkring. Efter godkännande av detta avtal bekräftar användaren att hen har bekantat sig med villkoren i försäkringsavtalet.

För fullständiga försäkringsvillkor:
https://www.gjensidige.se/foretag/villkor/_attachment/428966?_ts=1684bb749a2

4.6 Återlämning av fordon vid avslutad prenumeration eller byte av fordon

Villkoren för återlämnande av fordon gäller både vid byte av fordon och vid avlutad prenumerationstjänst. Kunden kan byta till ett annat fordon på det datum som prenumerationen förlängs eller på annat datum om detta överenskommes med imove. Läs mer om bilbyte och uppsägning i avsnitt 4.2. När ett fordon återlämnas är kunden ansvarig för att fordonet returneras i samma skick som då fordonet hämtades. Kunden måste också se till att fordonet noggrant tvättas in- och utvändigt samt returneras med samma laddning av batteriet som vid upphämtning. Kostnader för att inte ha tvättat och / eller laddat fordonet vid återlämning debiteras kunden i enlighet med gällande prislista. Kunden är ansvarig för eventuella skador som upptäcks vid återlämnande av fordonet som inte redan är registrerat i fordonets skadelogg, dock begränsat till tillämplig självrisk i återlämningsförsäkringen (4000 kr för max 3 skador). Återlämning anses ha skett när både fordonet och bilnycklarna har kommit i imoves ägo. Kunden anses vara ansvarig för bilen tills den fysiska återlämningen har skett. Om kunden väljer att inte återlämna bilen fysiskt är kunden fortfarande ansvarig tills dess att en representant för imove har kontrollerat bilen. Om det finns en giltig orsak kan imove kräva att fordonet återlämnas vid en tidigare tidpunkt än överenskommet. Kunden kan kräva det angivna skälet utan att detta påverkar skyldigheten att återlämna fordonet. imove har rätt att hämta fordonet efter utgången av den avtalade prenumerationsperioden om kunden inte är villig att att återlämna fordonet på frivillig basis. Kostnaderna för detta debiteras kunden. I händelse av överskridande av det överenskomna återlämningsdatumet eller annat allvarligt brott mot prenumerationsvillkoren kan eventuella rabatter, försäkringar eller specialavtal upphävas av imove.

4.7 Service och annat förebyggande underhåll (däckbyte, besiktning, etc.)

Vid tillfälle då prenumerationen sträcker sig över perioder där det finns behov av tjänster som betraktas som vanligt underhåll, såsom service och däckbyte förbinder sig imove att kontakta kunden i förväg för att ingå ett överlämningsavtal. Anmälan måste göras skriftligt och minst 14 dagar i förväg. Kunden är skyldig att se till att bilen finns tillgänglig under den aktuella perioden. imove är skyldig att aktivt sträva efter att perioden ska vara så kort som möjligt. Om inte annat överenskommits, tar imove ansvar för att boka in däckbyte i god tid innan det är krav på vinterdäck, detta i samråd med kunden. Om kunden inte kan lämna in bilen för däckbyte kommer imove vara behjälpliga för att detta ska kunna utföras utan inblandning av kunden mer än att överlämna nyckel och bil till en imove-representant. Vidare åtar sig imove att lagra vinter- / sommardäck som inte används under perioden på däckhotellet.

4.8 Fjällenbilen

För alla imoves bilar ingår en förmånlig tillgång till en extra bil av typ kombi eller SUV. Fjällenbilen kan vara en fossildriven bil. Det kan inte garanteras att fjällenbilen har skidställ eller takbox och det kommer att variera från modell till modell, säsong samt variation i tillgänglighet. Tillgången till fjällenbil regleras av huvudavtalet. Fjällenbilen har andra försäkringsvillkor än fordonet i prenumerationen och användaren är skyldig att bekanta sig med gällande försäkringsvillkor innan man bokar en fjällenbil.

4.8.1 Bokning av fjällenbilen

Bokning av en fjällenbil sker skriftligen till imove, antingen via e-post eller på imoves webbplats. Under perioder med hög efterfrågan, så som semester eller lov, kan det finnas begränsad tillgång till fjällenbilar. Fjällenbilen måste beställas minst 14 dagar före önskad upphämtning. Kunden kommer att hämta och lämna bilen på MABI-kontor vid Globen i Stockholm. Under högsäsong kan imove inte garantera tillgång till en fjällenbilen utan detta styrs av tillgängligheten hos MABI. Se punkt 12 för priser för fjällenbilen.

5. KUNDENS ANSVAR OCH SKYLDIGHETER

5.1. Kundens undersökningsplikt och allmänna skyldigheter
Kunden är så långt som möjligt skyldig att inspektera fordonet för synliga skador och defekter när fordonet hämtas / levereras. Kunden är skyldig att rapportera alla ej registrerade skador eller defekter som upptäcks innan fordonet börjar användas. Om kunden inte rapporterar synliga skador eller brister och börjar använda fordonet förlorar kunden rätten att göra anspråk på dessa brister senare. imove kan då hålla användaren ansvarig för dessa skador. Kunden är skyldig att bekanta sig med de regler som gäller för fordonet och gällande trafikregler. Kunden har en särskild skyldighet att bekanta sig med relevanta körkortbestämmelser, regler med avseende på alkohol- / läkemedelsanvändning och trafikregler där fordonet används.

5.2. Skyldighet för underhåll

Kunden är skyldig att säkerställa allmänt underhåll under pågående prenumeration och är skyldig att se till att fordonet är i körbart skick. Detta innebär att kunden under prenumerationsperioden aktivt måste bidra till att fordonet följer tillverkarens serviceprogram. Kunden är ansvarig för att meddela imove om fordonet signalerar servicebehov (varningslampor är tända), eller om kunden har kunskap / misstankar om att fordonet behöver underhåll/service. Kunden ansvarar också för att regelbundet tvätta fordonet in- och utvändigt och i allmänhet se till att fordonet är väl underhållet. Kunden förbinder sig att vara tillgänglig för imove så att fordonet kan genomgå underhåll. Vid däckbyte åtar sig användaren att dra åt hjulmuttrarna efter 35-50 km körning. Kontakta imove för övriga frågor relaterade till service och underhåll.

5.3 kundens ansvar vid skada

Kunden är skyldig att utan dröjsmål kontakta imove om det är något fel med bilen eller om en skada upptäcks som inte är registrerad i fordonets skadelogg. Om kunden inte gör det kan hen hållas ansvarig för alla skador och defekter som har tillkommit bilen efter leverans. imove eller dess samarbetspartner kommer sedan att ge kunden instruktioner om hur kunden ska agera. Kunden får inte göra reparationer eller ändringar på fordonet själv, eller engagera någon tredje part för att utföra reparationer eller ändringar på fordonet utan imoves skriftliga godkännande. Kunden måste meddela polisen omedelbart och imove inom 48 timmar om bilen har varit inblandad i en olycka eller vid personskada, även om ingen tredje part har varit inblandad. Om bilen förloras, blir stulen eller skadas är kunden ansvarig att betala självrisken som anges i detta avtal. Gjensidige Försäkring och imove kommer att försöka få ersättning från den part som är skyldig om kunden kan visa att skadan, stölden eller förlusten inte kan hänföras till kundens fel, avsiktligt intrång, oärlighet eller grov vårdslöshet. Det måste därför, i händelse av alla skador, av kunden fyllas i en skaderapport som skickas till Gjensidige Försäkring inom rimlig tid.

5.4 Kundens skyldigheter vid användningen av fordonet

Kunden ansvarar för all användning av bilen. Om bilen lämnas till andra görs detta på kundens egen risk. Fordonet kan endast användas i Europa, Israel och Turkiet. För användning av fordonet utomlands, se avsnitt 4.3. Alla personer över 18 år med giltigt körkort för fordonet i fråga, enligt till "Körkortslagen (1998:488)" har tillstånd att använda fordonet, förutsatt att kunden ger sitt samtycke till detta. Personer över 16 år kan också, tillsammans med en följeslagare, använda bilen för privat övningskörning enligt «reglerna för övningskörning» som återfinns på bl.a. Transportstyrelsens hemsida. Det är kundens skyldighet att se till att alla användare av fordonet har ett giltigt körkort (eller som handledare innehar handledarintyg vid övningskörning och i övrigt uppfyller kraven för övningskörning). Ur försäkringssynpunkt måste den kund som står på prenumerationen vara huvudsaklig brukare/användare av bilen.

Kunden är skyldig att behandla och använda nämnda fordon på ett ansvarsfullt sätt och inte använda fordonet för:

1. Körning utanför allmänna vägar eller områden som är stängda för allmän trafik;

2. Kommersiellt bruk såsom handel eller affärer, transport av passagerare eller gods mot vederlag, inklusive uthyrning;

3. Näringsverksamhet såsom bud, taxi, bildelning eller liknande utan att imoves skriftliga godkännande;

4. Bogsering, eller på annat sätt förflyttning av ett annat fordon;

5. Tävling, bankörning eller annan form av testkörning;

6. Transport av brandfarliga, frätande eller explosiva material;

7. Ta bort avgiftsbricka, spårningsbricka / GPS eller ersätta dessa med annan bricka

8. Säkra eller paketera gods på ett sätt som kan skada fordon, människor eller annan egendom.

9. Utsätta inredningen för hetta, skarpa föremål eller vätskor som kan fräta eller lämna fläckar;

10. Använd snökedjor eller annan utrustning på ett sådant sätt att fordonets kaross eller chassi skadas;

11. Installera takräcken eller lastare om användning orsakar kosmetisk skada på fordonet;

12. Köra fordonet till någon fysiskt oåtkomlig plats med avseende på fordonets höjd, bredd eller längd;

13. Använda fordonet för olagliga ändamål eller på ett olagligt sätt, inklusive, men inte begränsat till, följande exempel på olaglig användning;

- Körning under påverkan av alkohol och / eller droger och / eller i på annat sätt nedsatt tillstånd.
- Inneha fler passagerare och / eller tyngre laster än fordonet är registrerat för.
- Manipulera på fordonets mätarställning.
- Lämna fordonet olåst eller på ett sådant sätt att det kan användas av andra.

I övrigt hänvisas till Trafikförordningen (1998:1276).

Vid brott mot något av ovan har imove rätt att omedelbart avsluta prenumerationen och återta fordonet.

5.5 Kundens övriga ansvar

Under prenumerationsperioden, och fram till fordonet har återlämnats till imove, bär kunden allt ansvar för hantering och användning av fordonet. Kunden är skyldig att betala följande:

• Månatligt prenumerationskostnad enligt prenumerationsavtalet

• Ofylld bränsle eller icke-laddad bil vid återlämning resulterar i pristillägg enligt prislista (se punkt 12). Bilen måste returneras med samma mängd drivmedel / laddning som vid upphämtningen.

• Eventuella kostnader i samband med fordonets returtransport om detta återlämnas till annan plats än överenskommen, eller om fordonet inte kan nå återlämningsplatsen för egen maskin.

• Eventuella kostnader i samband med vägtullar eller liknande plus imoves administrationsavgift (Trängselskatt debiteras utan administrationsavgift men med påslag av 25% moms på faktisk kostnad)

• Parkeringsavgifter eller andra avgifter, såsom böter eller andra kostnader där imove är solidariskt betalningsansvarig med användaren. Om sådana avgifter måste faktureras av imove tillkommer en administrationsavgift, se prislista, avsnitt 12.

• Eventuella skador som uppstår på fordonet under prenumerationsperioden, inklusive vandalism och stöld, dock begränsat till överenskommen självrisk. Om kunden har agerat oaktsamt i händelse av skada, har brutit mot prenumerationsvillkoren eller Trafikförordningen (1998:1276) kan hen behöva betala en större del av skadan än vad avtalad självrisk föreskriver. (Se försäkringsvillkor)

• Utöver skadorna är kunden också ekonomiskt ansvarig för specialrengöring om sådan behövs - både in- och utvändigt – om bilen är väldigt smutsig; till exempel rengöring efter hund eller rökning, eller efter körning på oljegrus, nylagd asfalt / vägmarkeringar, lera eller annat som kräver extra rengöringsarbete.

• Förlust som uppstår till följd av att fordonet är ur drift på grund av att användaren agerat grovt oaktsamt.

• Kunden är skyldig att betala imove alla de kostnader som är hänförliga till indrivningsprocess av skulder som kunden har gentemot imove. Vid försenad betalning tillkommer ränta på efterskott i enlighet med svensk lag (Räntelag (1975:635)).

5.6 Kundens rättigheter och avbokningsvillkor

Kund har rätt att ångra bokningen 10 dagar efter genomförd beställning. Kund har även rätt att ångra beställningen senast 7 dagar innan upphämtning/leverans av bilen. Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) är ej tillämplig då biluthyrning med start på ett specifikt datum är undantaget. Se 2 kap. 11§ DAL. Om kunden utnyttjar ångerrätten måste kunden meddela detta inom den angivna tiden från genomförd beställning eller innan prenumerationen aktiveras. Om imove väsentligt bryter mot sina skyldigheter enligt avtalet kan kunden omedelbart säga upp prenumerationsavtalet. imove måste dock ges en rimlig tidsram för att avhjälpa överträdelsen. Om imove inte kan avhjälpa eller leverera nytt fordon inom rimlig tid efter att kunden har påpekat bristen kan kunden kräva en proportionell prisreduktion. Kunden förlorar sin rätt att åberopa ett fel, vare sig det är en defekt eller försening, om personen i fråga inte inom rimlig tid efter det att personen har upptäckt eller borde ha upptäckt överträdelsen meddelar imove om detta. Tekniska fel som kan uppstå eller komma till kundens kunskap under prenumerationsperioden, och som kan åtgärdas inom en tid som står i rimlig proportion till användarens behov och prenumerationsperiod, berättigar inte kunden att omedelbart säga upp prenumerationsavtalet. Om reparation inte kan tillhandahållas inom den nämnda tidsfristen, avgör imove om ett nytt fordon ska levereras till kunden för återstoden av prenumerationen, eller om prenumerationsförhållandet ska anses ha avslutats från den tidpunkt då imove fick meddelande om förhållandet från kunden. I det senare fallet tillhandahåller imove returtransport för egen räkning, men imove ansvarar då inte för användarens eventuella förluster. Se villkoren i punkt 4.5.

5.7 Kundens betalningsansvar

Under en pågående prenumeration förbinder sig kunden att betala kostnaden för sin prenumeration och eventuella ytterligare tjänster eller avgifter, senast på den angivna förfallodagen. Prenumerationen förutsätter att kunden registrerar ett giltigt betalkort för tjänsten och att det finns täckning för det angivna beloppet på förfallodagen. Kunden ansvarar för att betalkortet är giltigt under hela prenumerationsperioden. Vid behov kan betalkortet ändras genom att kontakta imove via min sida eller chatt / e-post. Vid ändring av betalkort genereras en betalningslänk med 7 dagars giltighet som kunden får via e-post. Vid utebliven betalning med 3 dagar utan giltigt skäl har imove rätt att omedelbart avsluta prenumerationen och återta fordonet samt debitera kund för uppkomna kostnader. I händelse av utebliven betalning, försenad betalning eller betalning av ett lägre än det angivna beloppet har imove rätt att initiera inkassering av utestående belopp med dröjsmålsränta och påminnelseavgift. Vid försenad betalning tillkommer ränta på efterskott i enlighet med svensk lag (Räntelag (1975:635). Prenumerationen betalas i förskott med en månads intervall (till exempel från 15 februari till 15 mars) och imove förbehåller sig rätten att justera prenumerationspriset med minst 30 dagars varsel. Månadsbeloppet dras automatiskt från användarens betalkort vid datum för förnyelse (till exempel 15e varje månad). Teckningsdatumet för prenumerationen (månadsdag 1-31) motsvarar det datum användaren mottar fordonet för första gången. imove debiterar användarens betalkort för prenumeration samt faktiska kostnader för trängselskatt plus moms (25%). Övriga kostnader såsom böter debiteras användaren med tillkommande administrationsavgift (se punkt 12). Kunden är skyldig att betala andra driftskostnader relaterade till vanlig användning av fordonet, inklusive men inte begränsat till: bränsle, el, spolarvätska, vägtullar, parkering, regelbunden tvätt, etc.

5.8 Normalt och onormalt slitage

5.8.1 Normalt slitage:

-Ett mindre antal stenskott på motorhuv/front/backspeglar som inte gjort genomslag till underliggande plåt- eller plastmaterial

-Mindre repor som kan poleras bort (en bedömning görs utifrån helheten och den tid som bilen har nyttjats av användaren)

-Mjuka bucklor som enkelt kan riktas

-Lastrepor på stötfångar som kan poleras bort

-Obetydliga fälgkantskador (möjliga att polera bort)

-Stenskott mindre än 2mm som inte föranlett till sprickor i rutan och som inte påverkar sikten märkbart

-Stenskott/blästring i plast som täcker strålkastare, dimljus, blinkers, etc. Men som inte påverkar funktion och som inte gjort hål eller orsakat sprickor

-Ytliga repor eller skrap på backspegel som är mindre än 3cm och som inte påverkar funktionen

-Spår av användning på ratt och andra reglage

-Mindre skrapmärken i plastdel av instegslister


5.8.2 Onormalt slitage:

-Repor som är 10cm eller längre eller flera repor på samma karossdel som inte kan poleras bort.

-Ett stort antal stenskott och bucklor eller skador där underliggande plåt eller plastmaterial syns

-Lastrepor som inte kan poleras bort eller som medfört rostangrepp

-Sprickor eller liknande skador på stötfångare

-Täcklock för bogserögla eller dragkrok som saknas

-Trasiga eller spruckna däcksidor -Skär- och klämskador på däck eller spruckna däcksidor från trottoar eller annat objekt

-Andra än obetydliga skador på fälg

-Kraftiga stenskott där glasdelar har lossnat från rutan

-Hål eller sprickor i strålkastarglas, dimljus, blinkers, etc. förorsakade av stenskott eller annat objekt

-Sprucken vindruta

-Repor eller skrapmärken i glas större än 3cm i längd eller diameter

-Repor eller skrap på backspegel som är längre än 3cm och som synliggör underliggande material

-Smuts i interiör som inte går bort efter damsugning / torkning med fuktad fiberduk (OBS gäller i de fall då kund beställt tvätt/städ i samband med återlämning)

-Revor, hål eller sprickor i interiör (säten, paneler, skärmar, etc.)

-Lukt som kräver sanering

Vid normalt användande av bilen, bortsett från fabrikationsfel, förväntas inga fel uppstå i motor/drivlina, bromsar, hjulupphängning, elektronik eller på skyddsplåtar/plast under bilen varför dessa förväntas vara funktionsdugliga vid återlämnande.

6. FRISKRIVNING

imove tar inget ansvar för skada på eller förlust av egendom som kunden eller någon annan lämnat kvar i, eller på annat sätt haft i fordonet eller transporterat i fordonet. imove friskriver sig allt ansvar gentemot kunden med avseende på förlust av tid, pengar eller något annat som kan uppstå från eller är relaterat till prenumerationsförhållandet, utöver det ansvar som beskrivs ovan. imove har inget ansvar för installation av ytterligare utrustning såsom skidställ, barnstol, GPS etc. Kunden ansvarar för att sådan utrustningen installeras korrekt och i enlighet med gällande lagar och regler samt avlägsnas utan inverkan på fordonet innan återlämning. Felaktig användning eller felaktig installation / avinstallation av sådan utrustning som leder till att fordonet behöver repareras debiteras kund.

7. SÄKERHET OCH BETALNING

imove kan kräva att kunden ställer säkerhet för fordonet och det ekonomiska ansvar som följer av prenumerationsförhållandet. Säkerheten kan ställas i form av en reservation på ett kreditkort, bankinsättning eller annan form av deposition som parterna kommer överens om. Kunden accepterar att imove kan debitera kundens kreditkort eller deposition för det överenskomna prenumerationsbeloppet, vägtullar, parkeringsavgifter, skadekostnader och andra avgifter eller annat som regleras av detta avtal. Kundens kreditkort debiteras automatiskt vid varje förfallodatum om inget avslut skett innan detta datum.

8. AVTALSBROTT

Både imove och kunden har en ömsesidig rätt att säga upp prenumerationen med omedelbar verkan vid ett väsentligt brott mot prenumerationsvillkoren. Följande villkor måste alltid betraktas som ett väsentligt brott.

- Överträdelse av villkoren för att teckna en prenumeration, se punkt 3;

- Överträdelse av skyldigheter som beskrivs i prenumerationsvillkoren och som inte korrigeras inom 3 arbetsdagar efter att skriftligt meddelande har givits;

- Utebliven betalning utan giltig anledning med 3 dagar; och

- Förlust av körkort

9. AVTALSFORMALITETER

9.1 Ändringar

Tillägg till och ändringar av prenumerationsvillkoren i detta avtal är bindande endast om de ingår i ett skriftligt avtal.

9.2 Val av lag

Detta avtal är underkastat svensk lag.

9.3 Tvist

Vid en tvist gällande prenumerationsavtalet, tillämpas imoves bolagsadress i Sverige som platsen för avtalets inträde.

10. IMOVES TILLGÅNG TILL DATA OCH PRIVACY

imove kommer alltid att behandla dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning om personuppgifter, inklusive förordning 2016/679 / EU ("GDPR"). imove behandlar endast personlig information som är nödvändig för att upprätta ett prenumerationsavtal, erbjuda tjänster för försäljning av ett fordon och / eller för att skicka dig marknadsföring. imove lagrar information om ditt prenumerationsförhållande i sitt interna användarregister som länkar din personliga information till fordonsdata under den period som prenumerationen eller andra tjänster har varit aktiva.

imove har tillgång till data relaterade till fordonets passager av vägtullar och andra tilläggstjänster som faktureras av imove. Informationen imove behandlar inkluderar kontaktinformation (såsom namn, personnummer, adress, e-post, telefonnummer) och information som du har gett oss i samband med förfrågningar och eventuella undersökningar. imove kan vid behov dela data med tredje part som agerar på våra vägnar, t.ex. vid skadereglering, tjänsteleveranser och vid inkasso. Alla imove-fordon har ett spårningsutrustning monterad som ger imove tillgång till data relaterade till fordonets geografiska position, användningsdata (kilometer, körprofil som hastighet, etc.) och liknande. Syftet är att skydda mot stöld / bedrägeri och ge bästa möjliga grund för prissättning av framtida tjänster, miljöförbättringsåtgärder och liknande. Enligt personuppgiftslagen har du rätt att få tillgång till, korrigera, begränsa behandlingen och raderingen av dina personuppgifter. Mer information om sekretess finns i sekretesspolicyn.

11. KONTAKTINFORMATION

Frågor eller andra förfrågningar angående imove-prenumerationen eller dess tilläggstjänster skickas via webbplatsen (chatt) eller till e-postadressen hej@imove.se. Skador på fordonet rapporteras direkt till Gjensidige Försäkring via det elektroniska skadeanmälnings-formuläret på «Min sida».

12. YTTERLIGARE AVGIFTER OCH TJÄNSTER (PRISLISTA)

Kunden åtar sig att bekanta sig med villkoren och priserna för ytterligare avgifter som beskrivs nedan. Alla priser inkluderar moms om inte annat anges.

Frånvaro vid överenskommen tid. för leverans / retur
-2000kr
Om kunden inte dyker upp inom 30 minuter efter överenskommen tid för leverans / retur av fordon.

Administrationsavgift
-275 kr (Tillfälle 1-3).
-500 kr (Tillfälle 4-)
För händelser/incidenter där imove belastas med administration och utlägg av kostnader som ett resultat av kundens användning av fordonet. Se exempel nedan.

Böter relaterade till olaglig användning av fordonet
-faktisk kostnad + administrationsavgift
Inkluderar parkeringsböter, fortkörningsböter, etc.

Återlämnande av extraordinärt stökig eller smutsig bil
-2000 kr, eller faktisk kostnad.

Bränslebrist vid retur
-30 SEK / liter
Gäller fossila bilar / hybridbilar (Fjällenbil)

Ofullständigt laddad bil (mindre än 50%)
-faktisk kostnad för laddning

Rökning i bilen
-2000 kr, eller faktisk kostnad

Självrisker
• Trafikskada; 4 000 kr
• Stöld, räddning, brand och allrisk; 4 000 kr
• Glasskada; 4 000 kr. Vid reparation av glasskada, istället för
byte av ruta, är självrisken 0 kr (gäller vid högst tre tillfällen
per försäkringsår).
• Maskinskada; 4 000 kr
• Rättsskydd; 4 000 kr
• Krisförsäkring; ingen självrisk

Se försäkringsvillkor nedan för fullständiga villkor.

https://www.gjensidige.se/foretag/villkor/_attachment/428966?_ts=1684bb749a2

Skada på fälg som går att reparera (gäller ej skev/deformerad fälg)
-2000kr per fälg

Skador på interiören
-faktisk kostnad om skadan inte täcks av försäkring. Se försäkringsvillkor för fullständiga villkor.

Hantering av fordonet som ett resultat av bogsering eller liknande
-2000 kr + avgift för bogsering och eventuella förvaringskostnader

Kostnad för bärgning
-faktisk kostnad (+ administrationsavgift om fakturan skickas till imove)

Parkeringsavgift
-faktisk kostnad + administrationsavgift

Kunden är ansvarig för att registrera fordonet och betala avgift vid parkering. Om en faktura för parkering skickas till imove faktureras denna kostnad till användaren utöver administrationsavgiften.

Vägtullar
-faktisk kostnad för passering av vägtullar + 25% moms.

Trängselskatt vidarefaktureras till kunden med påslag av moms (25%). En viss eftersläpning i dessa transaktioner måste förväntas. Speciellt när du kör utomlands. Vägtullar vid användning av en fjällenbil debiteras med samma betalkort som huvudprenumerationen. Ingen administrationsavgift utgår för debitering av trängselskatt.

Borttappade tillbehör / lösa delar (t.ex. ODB2-chip, reservnyckel, laddkablar, första hjälpen-kit, varningstriangel, dragkrok, kompressor)
-faktisk kostnad + administrationsavgift

Åtgärd som kräver utryckning från en eller flera av imoves anställda, startavgift
-
2000 kr + 1000 kr per påbörjad timme
Till exempel, lämna bilen olåst, borttappad nyckel eller annan vårdslöshet.

Fjällenbilen
-Från 699 kr/dygn
Priserna varierar med modell, variant, tillgänglighet och säsong. Exakt pris ges vid förfrågan.

Hyra av Schuko/230V(vägguttag) laddkabel (Typ 2) - Hämtas på Arenavägen 29, 112 77 Johanneshov (Tillgänglighet kan ej garanteras)
-1 dygn - 49 kr
-3 dagar - 99 kr
-7 dagar - 199 kr
-30 dagar - 399 kr

Leverans eller upphämtning av bil i samband med återlämning
-Stockholm - 500kr
-Uppsala/Norrtälje - 1000kr

Tvätt och städ vid återlämning
- Tvätt och invändig städning i samband med återlämning - 695:-

*Anses bilen vara extraordinärt smutsig kommer kunden att kontaktas.