Allmänna Villkor

(Giltiga 2022-03-18)

Följande villkor (”Villkoren”) gäller för dig som tecknar en prenumeration på imove.se. Sammanfattningen nedan ger en överblick av villkoren men kunden är skyldig att förhålla sig till de fullständiga villkor som följer i de fullständiga villkoren. I villkoren förekommer följande termer: (”Kunden”) - Personen eller företaget som tecknar en prenumeration på imove.se, (”Bilen”) - Den bil eller de bilar som kund prenumererar på.

imoves bilprenumeration är en flexibel mobilitetstjänst som erbjuder elbilar 30 dagar i taget, utan bindningstid eller uppsägningstid. Med tjänsten hoppas vi att fler väljer elbil, antingen för att testa på en ny livsstil med elbil eller för att täcka ett bilbehov som för många varierar över ett år.

Sammanfattade villkor:

 • Prenumerationen har ingen bindningstid. Kunden betalar en kalendermånad i förskott och prenumerationen fortsätter månadsvis tills den avslutas på Min sida (www.imove.se (http://www.imove.se))
 • Om Kunden säger upp prenumerationen har Kunden rätt att nyttja bilen den tid som Kunden har betalat för men ingen återbetalning görs om bilen återlämnas tidigare. Kunden måste avsluta prenumerationen senast 3 dagar innan det förlängs och återlämning av bilen ska ske senast på kalenderdatumet då det skulle förlängts (samma kalenderdatum som bilen hämtades/levererades, t.e.x. aktivering 5e maj, återlämning 5 juni) för att inte nästkommande månad ska debiteras.
 • I kostnaden för prenumerationen ingår kostnad för försäkring, kostnader för underhåll (service, hjulskifte, däckhotell och liknande), försäkring med max 4000kr i självrisk per skadetillfälle, fria mil, fordonsskatt, möjlighet att byta bil. (OBS. Tilläggsvillkor gäller för kunder utanför Stockholm/Uppsala)
 • Om kunden har en aktiv prenumeration under en period då service, besiktning, hjulskifte eller skadereparation ska utföras behöver kund lämna bilen på angiven plats (verkstad/besiktningsstation) eller lämna in den hos imove vid Globen. Kunden får en ersättningsbil vid tillgänglighet eller ersättning i form av rabatt för den tid kunden är utan bil (baserat på dagsbeloppet utifrån den månatliga prenumerationskostnaden).
 • Kunden måste vara över 18 år, ha en svensk bostadsadress, BankID, ett giltigt svenskt körkort eller ett giltigt europeiskt körkort och en giltig svensk ID-handling samt bli godkänd i kreditupplysningen för att kunna påbörja en prenumeration.
 • Om Kunden är oaktsam eller vårdslös vilket leder till att försäkringen inte gäller har imove rätt att debitera Kunden för kostnader som uppkommer på grund av detta samt avsluta prenumerationen och återta bilen omedelbart.
 • Kunden har rätt att ångra bokningen fram till 3 dagar innan upphämtning/leverans av bilen.
 • Skador på bil, person eller annan egendom anmäls som regel av kunden och hanteras i samråd med imove och Gjensidige Försäkring
 • Kontakta imove via hej@imove.se eller via chatten på hemsidan vid eventuella frågor och/eller funderingar
 • OBS - Vid återlämning av bil tillkommer en avgift för tvätt och städ på 695 kr. För kunder som betalat för minst tre (3) prenumerationsmånader ingår tvätt och städ kostnadsfritt vid återlämning.
 • Om ett företag bokar en bil måste en bil ur kategorin “Företag” väljas och företagets faktureringsuppgifter (företagsnamn, företagsadress, organisationsnummer och den huvudsakliga brukarens kontaktuppgifter) skickas in till hej@imove.se.

Nedan följer fullständiga villkor.

Dessa är uppdelade i 6 sektioner som innehåller följande:

1. Allmänna villkor för en prenumeration

2. Vad som ingår i prenumerationen

3. Vad som inte ingår i prenumerationen4. Användning av bilen

5. Övrigt

6. Prislista

1. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR EN PRENUMERATION

1.1 - imove AB
imove AB, (org. nr, 559276-2701), i avtalet benämnt ”vi”, ”vår”, ”oss”, med registrerad adress: Arenavägen 33, 121 77, Johanneshov, erbjuder en prenumerationstjänst till privatpersoner och företag ("Kunden"). imove AB är avtalspartner och ansvarig för tillhandahållande av prenumerationstjänsten.

1.2 - Kontakt
imove tillhandahåller kundsupport chatt 7 dagar i veckan (9-21). Chatten nås via www.imove.se (http://www.imove.se) och vi besvarar mail (hej@imove.se) så fort vi kan. Aktiva kunder har även tillgång till ett direktnummer till imove.

1.3 - Villkor för att teckna en prenumeration
För att teckna en prenumeration bokas bilen på www.imove.se. Kunden måste ha en svensk bostadsadress, BankID, ett giltigt svenskt körkort eller ett giltigt körkort utfärdat i EU/EES tillsammans med en giltig svensk ID-handling samt bli godkänd i kreditupplysningen. Kunden måste godkänna de allmänna villkoren, försäkringsvillkoren samt sekretesspolicyn. Vid bokning på www.imove.se (http://www.imove.se) godkänner kunden villkoren elektroniskt och ingår avtal (”Avtalet”) med imove vilket kompletteras med det leveransprotokoll som skickas till kund vid upphämtning/leverans av bilen.

1.4 - Ändring av prenumerationsvillkoren
Vid väsentliga ändringar av de allmänna villkoren, försäkringsvillkoren eller sekretesspolicyn kommer Kunden att meddelas detta via den e-postadress som är registrerad hos imove. Allmänna villkor finns alltid tillgängliga på www.imove.se (”Villkor för bilprenumeration”) samt är daterade efter senaste villkorsupdatering. imove har rätt att avsluta prenumerationsförhållandet om bilen återkallats av återförsäljare, eller bilen ska säljas.

1.5 - Pris, avgifter och betalning
För att ingå en prenumeration krävs att ett giltigt betalkort registreras. För att kunna genomföra en bokning måste beloppet som anges i bokningens sista steg finnas tillgängligt på kortet. Betalkortet används för betalning av prenumerationen och alla tjänster som tillkommer (t.ex. trängselskatter, användning av Tesla Supercharger, obetalda kontrollavgifter, etc. enligt Prislistan). Prenumerationsavgiften betalas i förskott med en månads intervall från det datum då bilen mottages (t.ex. från 15 februari till 15 mars) och imove förbehåller sig rätten att justera prenumerationspriset med minst 30 dagars framförhållning. Alla tillkommande avgifter debiteras kundens kort vid förnyelse eller vid avslut. För varje debitering skickas ett underlag till den registrerade e-postadressen och första debiteringen sker den dag då kunden får bilen. Vid behov kan betalkortet ändras av Kunden på Min sida (www.imove.se (http://www.imove.se)) eller genom att kontakta imove via chatt eller e-post. Vid ändring av betalkort genereras en betalningslänk med 7 dagars giltighet som kunden får via e-post. OBS - imove hanterar aldrig och kommer aldrig begära kortuppgifter direkt från Kunden. Detta hanteras alltid genom imoves betalningspartner och den länk som Kunden begär själv från Min sida eller från imoves kundsupport. För företag som valt faktura så betalas ovan nämnda kostnader istället till imoves Bankgiro inom 10 dagar enligt den faktura som ställs ut till kund. Vid utebliven betalning efter tre (3) dagar utan giltigt skäl har imove rätt att omedelbart avsluta prenumerationen och återta bilen samt debitera kund för uppkomna kostnader. I händelse av utebliven betalning, försenad betalning eller betalning av ett lägre än det angivna beloppet har imove rätt att initiera inkassering av utestående belopp med dröjsmålsränta och påminnelseavgift. Vid försenad betalning tillkommer ränta i enlighet med svensk lag (Räntelag (1975:635)) och för företag tillkommer även en administrationsavgift enligt prislistan vid påminnelse.

1.6 - Upphämtning / Leverans av bil
Prenumerationen aktiveras när bilen hämtas ut vid imoves lokaler i Stockholm eller levereras hem till kund (pristillägg och geografiska begränsningar gäller). imove förpliktar sig att vid överenskommen tid och på överenskommen plats se till att bilen finns tillgänglig för upphämtning/leverans. Bilen ska levereras tvättad och städad samt levereras till kund med minst 50% laddning av batteriet.

1.7 Avbokningsvillkor
Kund har rätt att ångra bokningen fram till 3 dagar innan upphämtning/leverans av bilen. Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) är ej tillämplig då biluthyrning med start på en bestämd dag är undantaget (se 2 kap. 11§ DAL.) Om kunden nyttjar ångerrätten måste kunden meddela detta inom den angivna tidsfristen för att inte bli betalningsskyldig.

1.8 - Kundens rättigheter och skyldigheter
Om imove väsentligt bryter mot sina skyldigheter enligt avtalet kan kunden omedelbart säga upp prenumerationsavtalet. imove måste dock ges en rimlig tidsram för att avhjälpa överträdelsen. Kunden förlorar sin rätt att åberopa ett fel, vare sig det är en defekt eller försening som inte beror på kundens handhavande, om kunden i fråga inte inom rimlig tid efter det att hen upptäckt eller borde ha upptäckt överträdelsen meddelar imove om detta. Tekniska fel som uppstår på bilen under prenumerationsperioden och som inte beror på kundens handhavande, och som kan åtgärdas inom en rimlig tid, berättigar inte kunden att omedelbart säga upp prenumerationen. Om reparation inte kan tillhandahållas inom en rimlig tid, avgör imove om en ny prenumeration för en ny bil ska erbjudas kund (beroende på tillgänglighet) för återstoden av prenumerationen, eller om prenumerationsförhållandet ska anses avslutat från den tidpunkt då imove fick meddelande om förhållandet från kunden. Om felet på bilen inte kan hänföras till kundens handhavande kommer imove i samråd med kund att ombesörja transport av bilen till imoves lokaler (gäller endast kunder i Stockholm och Uppsala). Kunden ansvarar för all aktivitet relaterad till hens prenumeration. För både privatpersoner och företag ska det finnas en huvudsaklig brukare av bilen.

1.9 - Bindningstid, uppsägningstid och avslut/byte
En prenumerationen har ingen bindningstid och 3 dagars uppsägningstid (baserat på förnyelsedatum för prenumerationen) och måste sägas upp på Min sida (www.imove.se (http://www.imove.se)) (eller genom att kontakta imove på hej@imove.se) och bilen återlämnas senast på förnyelsedatumet (samma kalenderdatum som bilen levererades till kund) om kunden inte vill fortsätta med prenumerationen ytterligare en månad. Om förnyelsedatum sker på en lördag eller röd dag kan kunden återlämna bilen på nästkommande vardag utan att debiteras för nästkommande månad. Prenumerationen anses avslutad när bilen, nyckeln och andra tillbehör som lämnats ut, återlämnats till imove och när slutdebitering/faktura har betalats. Vid avslut av prenumeration eller vid byte av bil måste bilen returneras till imoves lokaler i Stockholm, om inte annat avtalats, alternativt hämtas på hemadress mot en kostnad. För att byta bil bokar kund en bil på www.imove.se (http://www.imove.se) och meddelar imove via e-mail eller chatt att det gäller ett byte. Byte av bil kan göras först efter en månad men kan då göras närsomhelst och är ej bundet till förnyelsedatumet. Det månatliga prenumerationspriset efter byte av bil kommer att justeras till den valda bilen och gäller från och med den dag då bytet genomförs. Eventuella innestående medel från tidigare prenumeration kommer att krediteras kunden vid byte. Bilbytet överenskommes mellan parterna och kostnader för leverans av ny bil / hämtning av nuvarande bil läggs till i enlighet med gällande prislista. Obligatorisk tvätt tillkommer enligt villkoren, se 1.10.

1.9.1 - Prenumeration med 6 - 12 månaders bindningstid
För prenumerationer som tecknas med 6 eller 12 månaders bindningstid gäller följande tilläggsvillkor:-Kunden kan byta bil under perioden och erhåller då fortsatt den ”%-rabatt” som kund fick på den ursprungliga bilen. Bindningstiden är densamma och räknas från den dag då den första prenumerationen aktiverades. Vid byte tillkommer en avgift på 500kr.-Om kund återlämnar bilen tidigare än den angivna bindningstiden kommer kund att behöva återbetala den rabatt som erhållits för prenumerationsperioden samt ett tillägg på 4.000kr.

1.10 - Obligatoriskt tillägg för tvätt och städ vid återlämning
Vid avslut av prenumerationen och när bilen återlämnas till imove tillkommer en kostnad på 695 kr för tvätt och städ av bilen. Denna kostnad gäller för alla kunder som inte betalt för minst tre (3) prenumerationsmånader. Om kunden betalt för minst tre (3) prenumerationsmånader så är tvätt och städ vid återlämning kostnadsfritt. Om det visar sig krävas specialrengöring, både in- och utvändigt, till exempel rengöring efter hund eller rökning, eller efter körning på oljegrus, nylagd asfalt / vägmarkeringar, lera eller annat som kräver extra rengöringsarbete kommer kund att debiteras kostnad enligt prislista samt en administrationsavgift.

1.11 - Kreditupplysning
Privatkunder genomgår en kreditupplysning på individnivå och för företag görs en kreditbedömning av företaget. imove har alltid rätt att utföra en kreditupplysning på individnivå på den huvudsaklige brukaren för en bokning gjord av företag. Observera att kreditupplysningen görs efter bokningsprocessens sista steg och att imove kommer att annullera bokningen om kreditupplysningen inte godkänns. imove förbehåller sig rätten att avvisa ingångna prenumerationsavtal och pågående prenumerationer om kund ej uppfyller kraven för att ingå en prenumeration eller bryter mot villkoren.

1.12 - Kontaktuppgifter och kommunikation
Kunden ansvarar för att hens kontaktuppgifter alltid är uppdaterade och detta kan göras på profilsidan (Min sida) på www.imove.se. imove har rätt att kommunicera med kunden via en registrerad e-postadress, chatt, telefonnummer och / eller postadress i enlighet med tillämplig lag.

1.13 - Privat eller företagsprenumeration
Om en kund bokar en bil och väljer “Privat” gäller bokningen för en privatkund. Om bokningen önskas göras som företag så behöver en bil i kategorin “Företag” väljas. Det är inga större skillnader i försäkringsvillkoren (självrisk för vagnskada samt vid trafikskada orsakad av förare som är 24 år eller yngre är 6.000kr istället för 4.000kr och ersättning vid kollision med luftfartyg ersätts med max 30 pbb.) men det är för imove en annan försäkringspremie varför företag behöver välja en bil från kategorin “Företag”.Följande ingår i en företagsprenumeration: Företagets namn på debiterings-/faktureringsunderlag, faktura (om företaget önskar och godkänns i kreditbedömningen), 500kr rabatt på leverans till hem- eller företagsadress. 

1.14 Kundens undersökningsplikt och allmänna skyldigheter
Kunden är så långt som möjligt skyldig att inspektera bilen för synliga skador och defekter när bilen hämtas / levereras. Kunden är skyldig att rapportera alla ej registrerade skador eller defekter som upptäcks innan bilen börjar användas. Om kunden inte rapporterar synliga skador eller brister och börjar använda bilen förlorar kunden rätten att göra anspråk på dessa brister senare. imove kan då hålla kundens ansvarig för dessa skador. Kunden är skyldig att bekanta sig med de regler som gäller för bilen och gällande trafikregler. Kunden har en särskild skyldighet att bekanta sig med relevanta körkortbestämmelser, regler med avseende på alkohol- / läkemedelsanvändning och trafikregler där bilen används.

1.15 - Kundens ansvar vid skada
Kunden är skyldig att utan dröjsmål kontakta imove om det är något fel med bilen eller om en skada upptäcks som inte är registrerad i bilens skadelogg. imove eller dess samarbetspartner kommer sedan att ge kunden instruktioner om hur processen fortlöper. Kunden får inte göra reparationer eller ändringar på bilen själv, eller engagera någon tredje part för att utföra reparationer eller ändringar på bilen utan imoves godkännande. Kunden måste meddela polisen omedelbart och imove inom 48 timmar om bilen har varit involverad i en olycka eller vid personskada, även om ingen tredje part har varit inblandad. Om bilen förloras, blir stulen eller skadas är kunden ansvarig att betala självrisken som anges i detta avtal. Gjensidige Försäkring och imove kommer att försöka få ersättning från den part som är skyldig om kunden kan visa att skadan, stölden eller förlusten inte kan hänföras till kundens fel, avsiktligt intrång, oärlighet eller grov vårdslöshet. Det måste därför, i händelse av skada, av kunden i samråd med imove, fyllas i en skaderapport som skickas till Gjensidige Försäkring.

1.16 - Reparation av skada
Om bilen skadas måste kund efter att ha anmält detta till imove/Gjensidige Försäkring vara behjälplig med att utföra skadebesiktning så snart det är möjligt, antingen genom en digital fotobesiktning eller genom att köra bilen till av imove angiven verkstad, alternativt lämna in bilen till imove som utför denna. För efterföljande reparation gäller att verkstadsbesök ska bokas så snart som möjligt efter skadetillfället. Reparationen ska vara utförd innan bilen återlämnas vid avslut av prenumerationen eller i samråd med imove bokat kort efter att bilen återlämnas.

1.17 - Tilläggsvillkor för kunder bosatta utanför Stockholm och Uppsala
För alla kunder utanför Stockholm och Uppsala gäller följande tilläggsvillkor:
1. Kunden ansvarar för att köra bilen till en av imove angiven däckverkstad i Stockholm för hjulskifte vid av imove angiven tidpunkt (detta sker 2 ggr per år). Vid besiktning, rutinkontroller, garantiåtgärder, skador eller åtgärder som inte täcks av försäkringen ansvarar kunden för att köra bilen till verkstad och hämta upp bilen från verkstaden när reparationen är färdig. imove kommer försöka boka sådana besök så nära kunden som möjligt. Kunden kommer inte att bli debiterad för tiden då bilen står på verkstaden men inte heller få någon ersättningsbil under tiden bilen repareras/servas/etc. Det är inte möjligt att avsluta en prenumeration utan att lämna tillbaka bilen vid imoves företagsadress i Stockholm. Om prenumerationstiden avslutas då bilen fortfarande är på verkstaden kommer kunden behöva köra tillbaka bilen till imoves företagsadress i Stockholm eller stå för kostnaden för transport av bilen efter att reparationen är slutförd, även om prenumerationsförhållandet är avslutat.
2. Hemleverans är inte möjlig utanför Stockholm och Uppsala så upphämtning och återlämning av bilen sker alltid i Stockholm vid imoves lokaler i Stockholm.

2. Vad som ingår i prenumerationen

2.1 Kostnader som ingår i en prenumeration
Kostnad för försäkring, kostnad för service och underhåll, fordonsskatt, kostnad för däckskifte och däckhotell samt kostnad för besiktning.

2.1.1 Försäkring
Försäkring som tillhandahålls av Gjensidige Försäkring och inkluderar delkaskoförsäkring, trafikförsäkring, återlämningsförsäkring och självriskreducering vagnskadegaranti. Delkasko- och trafikförsäkringen, som i kombination utgör en halvförsäkring, kompletteras av vagnskadegaranti (hos separat/annan försäkringsgivare) vilket innebär att försäkringen ger samma försäkringsskydd som en helförsäkring." Se förköpsinformation på www.imove.se/forsakring. (http://www.imove.se/forsakring)Försäkringspremien ingår i det månatliga prenumerationsbeloppet. Kunden kan inte ingå något försäkringsavtal relaterat till bilen med andra aktörer. För fullständiga villkor, se imoves försäkringsvillkor.Följande försäkringsavtal har upprättats och ingår i prenumerationen (detta beskriver vad som omfattas av försäkringsprodukten, oavsett vad som omfattas av själva tjänsten):
-Halvförsäkring
Halvförsäkringen täcker skador på bil i händelse av brand, stöld och räddning. Fasta tillbehör som är lagliga att ha i eller på bilen täcks upp till 20 000 kronor. Mobiltelefon m.m täcks inte.
Halvförsäkringen kompletteras av vagnskadegaranti som finns på alla imoves bilar. Detta innebär i praktiken att försäkringen motsvarar en helförsäkring med en självrisk på max 4000kr per skadetillfälle.
-Trafikförsäkring -
Trafikförsäkring täcker personskador och skador som föraren tillfogar andra eller deras egendom.
-Återlämningsförsäkring
Återlämningsförsäkringen (4.000kr självrisk) skyddar kunden mot kostnader för mindre skador som upptäcks i samband med att bilen återlämnas efter prenumerationens slut, dock för max tre skador och med vissa undantag. Eftersom kund är skyldig att se till att bilen är i gott skick täcks inte skador som borde ha upptäckts av kund vid normalt användande. Skador ska alltid anmälas så snart de upptäcks till både imove och Gjensidige Försäkring.

Återlämningsförsäkringen gäller inte för:
• Skada i kupé eller bagageutrymme
• Maskinskada
• Glasskada
• Rengöring
• Hyrbilskostnad (vid reparation eller liknande)
• Skador som borde upptäckts av kund innan återlämning

2.1.2 - Självrisk
Självrisken är max 4.000 kr för alla moment (per skadetillfälle) utom vid lagning av stenskott och för krisförsäkringen där det inte är någon självrisk (0kr). Om både en trafik- och en vagnskadegarantiskada uppstår i samma händelse beräknas självrisken som för en skada, dvs. max 4000kr. Om kunden agerat oaktsamt i händelse av skada, har brutit mot prenumerationsvillkoren eller Trafikförordningen (1998:1276) kan hen behöva betala en högre självrisk, upp till hela reparationskostnaden samt skador på annans egendom. (Se försäkringsvillkor). För ytterligare information om försäkringsvillkor, se imoves avtalsvillkor för försäkring. Efter godkännande av detta avtal bekräftar kundens att hen har läst och förstått villkoren i försäkringsavtalet.För fullständiga försäkringsvillkor:
https://www.gjensidige.se/foretag/villkor/_attachment/428966?_ts=1684bb749a2

2.1.3 - Service och annat regelbundet underhåll (garantiåtgärder eller liknande)
Vid tillfälle då en prenumeration sträcker sig över perioder där service eller garantiåtgärder måste utföras förbinder sig imove att kontakta kunden per e-mail eller telefon minst 7 dagar innan detta ska utföras. Vid tillfälle för service lämnar kund in bilen till imove på Arenavägen 33 och får en ersättningsbil vid tillgänglighet. Om ingen ersättningsbil finns att tillgå kommer kund ej att bli debiterad för de dagar som bilen är på service/verkstad. Kunden är skyldig att se till att bilen finns tillgänglig under den aktuella perioden och imove är skyldig att aktivt sträva efter att perioden ska vara så kort som möjligt. OBS! Kunden är ansvarig för att meddela imove om bilen indikerar service eller annan varning (servicelampa eller varningslampa) så snart denna visas.

2.1.4 - Däck, hjulskifte och däckhotell
Kostnad för hjulskifte och däckhotell ingår. När det är dags för hjulskifte kommer imove att kontakta kund via e-mail och ge instruktioner för hjulskifte. Kund kommer i första hand erbjudas att själv boka in en tid för hjulskifte hos imoves däckpartner Vianor Bredden/Sollentuna. Om kund önskar att imove hämtar bilen och utför hjulskiftet så tillkommer en kostnad (från 500kr). Om kund återlämnar bil med vinterdäck på efter 15 maj eller återlämnar bil med sommardäck efter 1 december så kommer en avgift om 1000kr att läggas på vid återlämning av bilen. Vid hjulskifte åtar sig kundens att dra åt hjulmuttrarna efter 35-50 km körning.

2.1.5 - Besiktning
För imoves bilar gäller ett besiktningsintervall på ett år och denna tar ca 20 minuter att utföra på plats hos besiktningsstation. När det är dags för besiktning så kommer imove att i god tid kontakta kunden för att boka in denna. imove ringer och föreslår/bokar tid tillsammans med kund och ger instruktioner för hur denna går till. Kostnaden för besiktning ingår och faktura skickas från besiktningsstationen till imove. Om kund ej besiktar bilen så kommer körförbud att inträda och imove har rätt att avsluta prenumerationen och hämta bilen samt debitera kunden för hämtning av bilen. Om kund missar en besiktningstid utan att ha meddelat imove detta minst 2 dagar innan besiktningen kommer kund debiteras kostnaden för besiktningen. Om kund inte vill utföra besiktning själv kan bilen lämnas till imove vid Arenavägen 33 och imove utföra denna. Ingen ersättningsbil lämnas om kund väljer att lämna in bil för besiktning genom imove.

2.2 - Obegränsad körsträcka
Prenumerationstjänsten har ingen begränsning av körsträcka (fria mil). imove förbehåller sig rätten att byta en kunds bil mot en annan bil av samma modell närsomhelst under prenumerationen.

2.3 - Fjällenbilen till rabatterat pris
Bokning av fjällenbilen måste göras minst 14 dagar innan datum för önskad upphämtning genom att kontakta imove. imove kan inte garantera att fjällenbilen finns tillgänglig på önskat datum och station. Kunden hämtar fjällenbilen på valfri station hos vår samarbetspartner Mabi och återlämning sker som regel på samma station som vid upphämtning. Kund betalar ett rabatterat pris direkt på stationen vid upphämtning av bilen. Kund behåller sin bil från imove under perioden som hen har fjällenbilen. imoves villkor gäller inte vid hyra av fjällenbilen utan kund följer Mabis villkor. Kontakta oss för pris på fjällenbilen.

3. Detta ingår inte i en prenumeration

3.1 Trängselskatt
Trängselskatt och infrastrukturavgift ingår inte i prenumerationspriset utan debiteras kunden med påslag av moms (25%) enligt Skatteverkets beslut om hyrbilar och liknande verksamheter.

3.2 - Driftskostnader
Kunden är skyldig att betala driftskostnader relaterade till normal användning av bilen, inklusive men inte begränsat till: bränsle, el, spolarvätska, vägtullar, biljetter för färjor, parkering, regelbunden tvätt, reparation av punktering, reparation som inte kvalificerar för garantiåtgärd och som kan härledas till kundens agerande under prenumerationsperiod, etc.

3.3 - Andra avgifter
Parkeringsböter (kontrollavgift) och andra avgifter, där imove är solidariskt betalningsansvarig med kund och som kund inte betalar i tid faktureras imove. imove kommer debitera kund denna avgift med påslag av moms (25%) om moms i ursprungsavgiften är lägre än 25% eftersom en vidarefakturering utgör en ny affärshändelse enligt Skatteverket. Om kund ändå betalar avgiften för sent utan att meddela imove detta förlorar kunden rätten att återkräva debiteringen. Det tillkommer en administrationsavgift för varje enskild vidarefakturering enligt Prislistan.

4. Användning av bilen

4.1 Kundens ansvar för bilen
Alla personer över 18 år med giltigt körkort för bilen i fråga, enligt "Körkortslagen (1998:488)" har tillstånd att använda bilen, förutsatt att kunden ger sitt samtycke till detta. Personer över 16 år kan också, tillsammans med en följeslagare, använda bilen för privat övningskörning enligt «reglerna för övningskörning» som återfinns på bl.a. Transportstyrelsens hemsida. Det är kundens skyldighet att se till att alla användare av bilen har ett giltigt körkort (eller som handledare innehar handledarintyg vid övningskörning och i övrigt uppfyller kraven för övningskörning). Ur försäkringssynpunkt måste den kund som står på prenumerationen vara huvudsaklig brukare/användare av bilen. Observera att bildelning ej är tillåtet och att Gjensidiges försäkring ej gäller vid sådan olovlig användning av tjänsten.

4.2 - Begränsningar i användning av bilen
Kunden är skyldig att behandla och använda bilen på ett ansvarsfullt sätt och inte använda bilen för:

1. Körning utanför allmänna vägar eller områden som är stängda för allmän trafik;

2. Kommersiellt bruk såsom handel eller affärer, transport av passagerare eller gods mot vederlag, inklusive uthyrning;

3. Näringsverksamhet såsom bud, taxi, bildelning eller liknande

4. Bogsering, eller på annat sätt förflyttning av ett annat bil;

5. Tävling, bankörning eller annan form av testkörning;

6. Transport av brandfarliga, frätande eller explosiva material;

7. Ta bort avgiftsbricka, spårningsbricka / GPS eller ersätta dessa med annan bricka

8. Säkra eller paketera gods på ett sätt som kan skada bil, människor eller annan egendom.

9. Utsätta inredningen för hetta, skarpa föremål eller vätskor som kan fräta eller lämna fläckar;

10. Använd snökedjor eller annan utrustning på ett sådant sätt att bilens kaross eller chassi skadas;

11. Installera takräcken eller lastare om användning orsakar kosmetisk skada på bilen;

12. Köra bilen till någon fysiskt oåtkomlig plats med avseende på bilens höjd, bredd eller längd;

13. Använda bilen för olagliga ändamål eller på ett olagligt sätt, inklusive, men inte begränsat till, följande exempel på olaglig användning;

- Körning under påverkan av alkohol och / eller droger och / eller i på annat sätt nedsatt tillstånd.

- Inneha fler passagerare och / eller tyngre laster än bilen är registrerad för.

- Manipulera bilens mätarställning.

- Lämna bilen olåst eller på ett sådant sätt att den kan användas av andra.

I övrigt hänvisas till Trafikförordningen (1998:1276) som är gällande för användning i Sverige.

Vid brott mot något av ovan har imove rätt att omedelbart avsluta prenumerationen och återta bilen.

4.3 Användning utomlands
Bilen får användas i Europa, Israel och Turkiet. Om fordonet ska användas utanför Skandinavien längre än 24 timmar måste Användaren meddela imove i förväg. Vissa länder kräver att föraren har ett grönt kort med sig som bevis på att bilen är trafikförsäkrat. Idag är dessa Albanien, Azerbajdzjan, Belarus, Iran, Israel, Marocko, Moldavien, Montenegro, Nordmakedonien, Ryssland, Tunisien, Turkiet och Ukraina. Behöver Användaren ett grönt kort hjälper imove till att beställa ett sådant via försäkringsbolaget och detta tar upp till 10 dagar. Användaren är dock ansvarig för att kontakta imove i god så att kortet hinner beställas och levereras innan avresa. imove förbehåller sig rätten att begränsa användning utanför Skandinavien om särskilda omständigheter föreligger. Vid användning utomlands bör Användaren vara särskilt uppmärksam på att vägtullar, parkeringsavgifter, fortkörningsböter eller andra merkostnader ska betalas av Användaren. imove

4.4 - Normalt och onormalt slitage

4.4.1 - Normalt slitage

-Ett mindre antal stenskott på motorhuv/front/backspeglar som inte gjort genomslag till underliggande plåt- eller plastmaterial

-Mindre repor som kan poleras bort (en bedömning görs utifrån helheten och den tid som bilen har nyttjats av kundens)

-Mindre lastrepor på stötfångar som kan poleras bort

-Obetydliga fälgkantskador (möjliga att polera bort eller som är mindre än 1x1 cm). Max 1 fälgskada.

-Stenskott mindre än 2mm som inte föranlett till sprickor i rutan och som inte påverkar sikten märkbart och som är möjliga att laga

-Stenskott/blästring i plast som täcker strålkastare, dimljus, blinkers, etc. Men som inte påverkar funktion och som inte gjort hål eller orsakat sprickor

-Ytliga repor eller skrap på backspegel som är mindre än 3cm och som inte påverkar funktionen

-Spår av användning på ratt och andra reglage

-Mindre skrapmärken i plastdel av instegslister

4.4.2 - Onormalt slitage:

-Repor som är 10cm eller längre eller flera repor på samma karossdel som inte kan poleras bort.

-Ett stort antal stenskott och bucklor eller skador där underliggande plåt eller plastmaterial syns

-Lastrepor som inte kan poleras bort eller som medfört rostangrepp

-Sprickor eller liknande skador på stötfångare

-Täcklock för bogserögla eller dragkrok som saknas

-Trasiga eller spruckna däcksidor -Skär- och klämskador på däck eller spruckna däcksidor från trottoar eller annat objekt

-Andra än obetydliga skador på fälg

-Kraftiga stenskott där glasdelar har lossnat från rutan

-Hål eller sprickor i strålkastarglas, dimljus, blinkers, etc. förorsakade av stenskott eller annat objekt

-Sprucken vindruta

-Repor eller skrapmärken i glas större än 3cm i längd eller diameter

-Repor eller skrap på backspegel som är längre än 3cm och som synliggör underliggande material

-Smuts i interiör som inte går bort efter dammsugning / torkning med fiberduk

-Revor, hål eller sprickor i interiör (säten, paneler, skärmar, etc.)

-Lukt som kräver sanering

Vid normalt användande av bilen, bortsett från fabrikationsfel, förväntas inga fel uppstå i motor/drivlina, bromsar, hjulupphängning, elektronik eller på skyddsplåtar/plast under bilen varför dessa förväntas vara funktionsdugliga vid återlämnande.

5. Övrigt

5.1 - Avtalsformaliteter
imove tar inget ansvar för skada på eller förlust av egendom som kunden eller någon annan lämnat kvar i, eller på annat sätt haft i bilen eller transporterat i bilen. imove friskriver sig allt ansvar gentemot kunden med avseende på förlust av tid, pengar eller något annat som kan uppstå från eller är relaterat till prenumerationsförhållandet, utöver det ansvar som beskrivs ovan. imove har inget ansvar för installation av ytterligare utrustning såsom skidställ, barnstol, GPS, etc. Kunden ansvarar för att sådan utrustningen installeras korrekt och i enlighet med gällande lagar och regler samt avlägsnas utan inverkan på bilen innan återlämning. Felaktig användning eller felaktig installation / avinstallation av sådan utrustning som leder till att bilen behöver repareras debiteras kund.

5.2 - Val av lag
Detta avtal är underkastat svensk lag.

5.3 - Tvist
Vid en tvist gällande prenumerationsavtalet, tillämpas imoves bolagsadress i Sverige som platsen för avtalets inträde.

5.4 - Avtalsbrott
Både imove och kunden har en ömsesidig rätt att säga upp prenumerationen med omedelbar verkan vid ett väsentligt brott mot prenumerationsvillkoren. Följande villkor måste alltid betraktas som ett väsentligt brott.

1. Överträdelse av villkoren för att teckna en prenumeration

2. Överträdelse av skyldigheter som beskrivs i prenumerationsvillkoren och som inte korrigeras inom 3 arbetsdagar efter att skriftligt meddelande har givits;

3. Utebliven betalning utan giltig anledning med 3 dagar; och

4. Förlust av körkort

5.5 - imoves hantering av personuppgifter och data
imove kommer alltid att behandla dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning om personuppgifter, inklusive förordning 2016/679 / EU ("GDPR"). imove behandlar endast personuppgifter som är nödvändiga för att upprätta ett prenumerationsavtal, upprätta skadeanmälan, erbjuda tjänster eller för att skicka dig marknadsföring. imove lagrar information om ditt prenumerationsförhållande i sitt interna användarregister som länkar din personliga information till bildata under den period som prenumerationen eller andra tjänster har varit aktiva.

imove har tillgång till data relaterade till bilens passager av vägtullar och andra tilläggstjänster som faktureras av imove. Informationen imove behandlar inkluderar kontaktinformation (såsom namn, personnummer, adress, e-post, telefonnummer) och information som du har gett oss i samband med förfrågningar och eventuella undersökningar. imove kan vid behov dela data med tredje part som agerar på våra vägnar, t.ex. vid skadereglering, tjänsteleveranser och vid inkasso. Alla imove-bilar har spårningsutrustning monterad som ger imove tillgång till data relaterade till bilens geografiska position, användningsdata (kilometer, körprofil, etc.) och liknande. Syftet är att skydda mot stöld / bedrägeri, ge bästa möjliga grund för prissättning av framtida tjänster, miljöförbättringsåtgärder och liknande. Enligt personuppgiftslagen har du rätt att få tillgång till, korrigera, begränsa behandlingen och radera av dina personuppgifter efter avslutad prenumeration. Mer information om sekretess finns i sekretesspolicyn.

6. Prislista

Kunden åtar sig att bekanta sig med villkoren och priserna för ytterligare avgifter som beskrivs nedan. Alla priser inkluderar moms om inte annat anges.

Administrationsavgift
-275 krFör händelser/incidenter där imove belastas med en faktura och/eller administration och utlägg av kostnader som ett resultat av kundens användning av bilen.

Förseningsavgift (fakturakund)
-275kr

Frånvaro vid överenskommen tid. för leverans / retur
-500kr Om kunden inte dyker upp inom 30 minuter efter överenskommen tid för leverans / retur av bil.

Böter relaterade till olaglig användning av bilen
-Faktisk kostnad + moms (25%) + administrationsavgiftInkluderar parkeringsböter, fortkörningsböter, etc.

Återlämnande av extraordinärt smutsig bil
-Faktisk kostnad eller minst 500kr.

Ofullständigt laddad bil (mindre än 50%)
-300kr

Rökning i bilen
-2000 kr, eller faktisk kostnad för rengöring

Självrisker

• Trafikskada; 4 000 kr

• Stöld, räddning, brand och allrisk; 4 000 kr

• Glasskada; 2 000 kr. Vid reparation av stenskott, är självrisken 0 kr.

• Maskinskada; 4 000 kr

• Rättsskydd; 4 000 kr

• Krisförsäkring; ingen självrisk

Se försäkringsvillkor nedan för fullständiga villkor:
https://www.gjensidige.se/foretag/villkor/_attachment/428966?_ts=1684bb749a2

Skada på fälg som går att reparera (gäller ej skev/deformerad fälg)
-2000kr per fälg

Skador på interiören
-Faktisk kostnad om skadan inte täcks av försäkring. Se försäkringsvillkor för fullständiga villkor.

Kostnad för bärgning
-Faktisk kostnad (+ administrationsavgift om fakturan skickas till imove)

Parkeringsavgift
-Faktisk kostnad + administrationsavgiftKunden är ansvarig för att registrera bilen och betala avgift vid parkering. Om en faktura för parkering skickas till imove faktureras denna kostnad till kundens utöver administrationsavgiften.

Vägtullar
-Faktisk kostnad för passering av vägtullar + 25% moms.Trängselskatt vidarefaktureras till kunden med påslag av moms (25%). En viss eftersläpning i dessa transaktioner måste förväntas. Speciellt när du kör utomlands. Ingen administrationsavgift utgår för debitering av trängselskatt.

Borttappade tillbehör / lösa delar (t.ex. ODB2-chip, reservnyckel, laddkablar, första hjälpen-kit, varningstriangel, dragkrok, kompressor)
-Faktisk kostnad + administrationsavgift

Åtgärd som kräver utryckning från en eller flera av imoves anställda, startavgift
-1000 kr per påbörjad timme

Fjällenbilen
-Pris vid förfrågan.

Hyra av Schuko/230V(vägguttag) laddkabel (Typ 2) - Hämtas på Arenavägen 33, 112 77 Johanneshov (Tillgänglighet kan ej garanteras)
-30 dagar - 399 kr

Leverans eller upphämtning av bil i samband med återlämning
-Stockholm - från 500kr
-Uppsala/Norrtälje - från 1500kr

Obligatoriskt tillägg för tvätt och städ vid återlämning
- 695:-*
*Anses bilen vara extraordinärt smutsig kommer kunden att kontaktas för prisuppgift. Om kund haft bilen i minst 3 månader ingår avgift för tvätt och städ vid återlämning.